Menu Close

Category: DIY – FABRIC (page 1 of 6)

TIN CAN MAKEOVER

tin can makeover | designoform.com

If you’ve been following the blog for a while you might recognise this DIY. Or at least the felt and leather part. I did a no sewing storage box using the same tecnique  a couple of years ago.

// Om du har följt bloggen ett tag så kanske du känner igen det här DIY:et. Eller i allafall filten och lädret. Jag gjorde nämligen denna förvaringslåda på exakt samma sätt.

For this you’ll need:

→ Felt
→ Tin can
→ Leather thread
→ Paper knife
→ A pair of scissors
→ Paper
→ Pen
→ Measuring tape

/// Till detta behöver du:

→ Filt
→ Konservburk
→ Lädersnöre
→ Papperskniv
→ Sax
→ Papper
→ Penna
→ Måttband

tin can makeover | designoform.com

And this is how  you do it:

Start by measuring your tin can. Add 2cm on the circumference and then cut a piece of felt using thouse measurements (My tin can measured 10.5cm x 24cm. So I cut the felt 10.5cm x 26cm).

/// Börja med att mäta din konservburk. Addera sedan 2cm till omkretsen på burken och klipp ut en bit filt med de måtten. ( Min konservburk hade måtten 10.5cm x 24cm, Så jag klippte ut en bit som var 10.5cm x 26cm).

tin can makeover | designoform.com

Now you are going to make small cuts on both ends of the felt. How far apart you decide. I wanted the ends of my leather thread to be on the inside (between the tin can and the felt), and I wanted the same amount of felt on both sides of  the first and last cut. That made the first cut 1cm from the edge, the next 12mm, the third 12mm and so on. When that is done you cut the leather thread a couple of millimeters longer than the hight of the tin can.

/// Sedan ska du skära små snitt i filten. Hur långt avstånd mellan snitten väljer du själv. Jag ville att mina ändar på lädersnöret skulle vara på insidan filten (mellan filten och konservburken), och så ville jag ha lika mycket filt på båda sidor av första och sista snittet. Vilket gjorde att första snittet blev ca 1 cm in, sedan nästa ca 12mm från det första, den tredje 12mm ifrån den och så fortsatte jag så hela vägen. Huvudsaken är att du gör snitten på samma plats på båda ändarna av filttyget.  När det är klart klipper du en bit av lädersnöret som är några mm längre än höjden på konservburken. (I mitt fall några millimeter mer än 10.5cm)

tin can makeover | designoform.com

Now it’s time to attach the ends of the felt using the leather thread. Do this without the tin can inside.

/// Sedan är det dags att trä ihop filten. Gör detta utan att ha konservburken inuti.

tin can makeover | designoform.com

When that is done you pull the felt over the tin can. This can be a bit tricky but you can do it! Here you can see that the ends of the leather threads are on the inside. And you are done!

/// När det är klart så trär du filten över konservburken. Det kan vara lite pilligt men det går! Här ser du också att ändarna på lädersnöret är på insidan. Och du är klar!

tin can makeover | designoform.com

 

like

These felt flippers
This braided key holder
This combined card and key holder

DIY – SUNGLASSES CASE

fodral

I made this case for my sunglasses the other day. A bit tricky, and I have to find a different thread to hold it together, but I´m pretty  pleased with the result.

/// Jag gjorde det här glasögonfodralet  för några dagar sen. En aningens pilligt, och jag måste hitta ett annat snöre för att stänga fodralet, men blev ganska bra ändå.

fodral

I used the same fake leather as I used when I did the key covers, and some times my sewing machine complained that the layers were a bit thick, but we made it :)

/// Jag använde samma fuskläder som jag använde till nyckelskydden. Och ibland tyckte symaskinen att det blev i tjockaste laget med allt läder, men vi klarade det :)

fodral

fodral

DIY – LEATHER KEY COVER

keycover

I saw this diy on pinterest and I just had to try it.

For this you need: leather ( I used fake leather), a pair of scissors, sewing machine and a hole puncher.

Start by cutting out a rectangle from the leather, a bit wider than your key. And double the length of the key’s “head”.

/// Jag såg det här diy:et på pinterest och jag var bara tvungen att prova det.

Du behöver: en bit läder ( jag använde fejk-läder) , sax,en symaskin och en hålgörare.

Börja med att klippa ut en rektangel ur lädret, en bit bredare än din nyckel och dubbelt så långt som nyckelns “huvud”.

keycover

keycover

Fold the leather and cut the corners.

/// Vik lädret och klipp av hörnen.

keycover

Sew a seam on both sides. Then you make a hole where the key’s hole is.

/// Sy en söm på båda sidor. Sedan gör du ett hål på samma ställe där hålet på nyckeln är.

keycover

Place the key in the cover and you are done!

/// Trä lädret över nyckeln och du är klar!

keycover

keycover

DIY – LINEN CARDHOLDER

diycardholder

Do you remember the linen fabric I used for the potholders? Well I didn’t use all the fabric then, so  I made this cardholder. Not the first one on the blog, and probably not the last either.

First I cut two pieces, about 21×12.5cm.

/// Kommer ni ihåg tyget jag använde till grytlapparna? Jag fick lite tyg över så jag gjorde en korthållare, inte den första och förmodligen inte heller den sista på bloggen. Jag började med att klippa ut två rektanglar ungefär 21×12.5cm.

diycardholder

Then I used the sewing machine to zigzag around the edges. After that I placed the two pieces on top of each other, and sewed them together. But I left a small opening at the bottom.

/// Sedan sicksacka jag runt alla kanter. Efter det lade jag de två bitarna på varandra och sydde ihop dem, men jag lämnade en liten öppning.

diycardholder

Next step is to turn the rectangle inside out.

/// Sedan vände jag rektangeln ut och in.

diycardholder

After that I sewed the opening by hand, and then I folded one of the sides of the rectangle (5 cm) inwards and sewed an seam around all sides, 1cm from the edge.

/// Sedan sydde jag ihop öppningen för hand, för att efter det vika in ena kortsidan på rektangeln (5 cm) och sy en kant med symaskinen runt hela, 1cm från kanten.

diycardholder

Done! I used a simple leather thread to hold the cardholder together.

/// Nu är det klart! Jag använde ett vanligt lädersnöre för att hålla ihop korthållaren.

diycardholder

DIY -LINEN POTHOLDERS

diy potholders9

I really like linen, and the combination brown and beige, so that’s what I used when I made these potholders. But I actually used a fabric that was 50% linen and 50% cotton, just because I really like the structure and feel of it.

If you want to make your own you need: fabric, batting fabric (I used 130g/m2), binding (2 cm wide), a measuring tape, thread, a pair of scissors, a needle and a sewing machine.

/// Jag gillar linne, och jag gillar kombinationen brunt och beige, så det var det jag använde när jag gjorde dessa grytlappar. Om sanningen ska fram så är tyget faktiskt 50% linne och 50% bomull, bara för att jag gillade strukturen och känslan på tyget.

Om du vill göra likadana så behöver du: linnetyg, vadd ( jag använde 130g/m2), 2 cm brett kantband, måttband, tråd, en sax, nål och en symaskin.

diy potholders1

Start by cutting two squares out of the linen fabric, 22x22cm. Then you cut one square from the batting fabric too. Same size.

/// Börja med att klippa ut två fyrkanter av tyget och en fyrkant från vadden. 22x22cm.

diy potholders2

Then you zigzag around the edges of the linen fabric.

/// Sicksacka runt kanterna på de två tygbitarna.

diy potholders3

Then you place the batting fabric on a plain surface, and put the two pieces of fabric on top. Fold down the top fabric and place your piece of binding like the picture shows. I used a binding about 12 cm long. Make sure you have 10 cm on each side of the binding.

/// Lägg vadden på en plan yta, och lägg sedan de två tygbitarna ovanpå. Vik sedan ner en bit av det översta tyget och lägg ditt kantband där, som bilden visar. Mitt kantband var ungefär 12cm långt. Se till att du har 10cm på vardera sida av kantbandet.

diy potholders5

Sew the pieces together using the sewing machine. Put the side with the batting fabric upwards when you sew.  Make sure you leave a small opening at the bottom of the potholder.

/// Sy ihop delarna med hjälp av symaskinen. Ha sidan med vadden uppåt när du syr. Kom också ihåg att lämna en liten öppning längst ner på grytlappen.

diy potholders6

Then you turn the potholder inside out using the opening.

/// Vänd sedan grytlappen ut och med hjälp av hålet.

diy potholders7

Sew together the opening by hand, and then you sew, using the sewing machine of course ;), a border around the potholder.

/// Sy igen hålet för hand med nål och tråd, sedan syr du ett kant runt grytlappen, med symaskinen såklart ;)

diy potholders8

If you want to you can be finish now, or you can sew some pattern on your potholder. I made an X on my. Good luck!

/// Nu kan du vara klar eller så kan du välja att göra ett mönster på din grytlapp. Jag valde att göra ett X. Lycka till!

diy potholders92