Menu Close

Category: DIY – OTHER (page 1 of 11)

DIY – ENVELOPE WITH A LOCK

Hi guys! I found this DIY envelope on pinterest and I just had to try it myself. The “lock” on the envelope actually works surprisingly well, even if you might not think so.

/// Hallå på er! Jag hittade det här DIY:et via pinterest och var bara tvungen att prova. “Låset” fungerar faktiskt förvånansvärt bra, även om man kanske inte kan tro det.

diy envelope | designoform

Easy to make and all you need is carton, a pair of scissors, a paper knife, a ruler, eraser and a pencil. Start by making this figure.

/// Enkelt att göra är det också. Allt du behöver är kartong, sax, papperskniv, linjal, sudd och blyertspenna. Börja med att göra den här figuren.

diy envelope | designoform

Cut along all the lines, and fold along all the dotted ones. To make the “lock” I folded the envelope and made a mark inside the hole, to know where the lock should be.

/// Klipp längst med alla linjer, och vik längs med de prickade linjerna. För att göra “låset” skar jag först ut hålet för låset, sedan vek jag ihop kuvertet och markerade vart hålet hamnade. På så vis visste jag vart flikarna skulle göras.

diy envelope | designoform

To “lock” the envelope just slide the flaps in the hole and fold them to the sides.

/// För att “låsa” kuvertet trär man de två flikarna i hålet och sedan viker man dom utåt.

diy envelope | designoform

Done!

/// Klart!

diy envelope | designoform

DIY – ENVELOPE

diy envelope | designoform

I don’t really know what to call this DIY but it works a bit like an envelope. Pretty easy to make and you can change the look how you want. Change the size or move the notch further to the right if you want.

/// Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla detta DIY men det fungerar ju lite som ett kuvert. Ganska enkelt att göra och går att förändra utseendet på hur du vill, du kan exempelvis ändra på storleken eller flytta skåran längre åt höger.

diy envelope | designoform
You need:

→ carton
→ pencil
→ eraser
→ ruler
→ a round object ( I used a gluestick)
→ paperknife
→ a pair of scissors

/// Du behöver:
→ kartong
→ penna
→ sudd
→ linjal
→ något runt (jag använde ett limstift)
→ papperskniv
→ sax

Start by drawing this figure on your paper. Then you cut it out, fold along the dotted lines and cut out the notch with the paperknife. I did my 2 millimeters wide.

/// Börja med att rita ut den här figuren på ditt papper. Klipp ut den, vik längst med de streckade linjerna och skär ut skåran med papperskniven. Jag gjorde min 2 millimeter bred.

template

When it’s time to make the flap on the right side of the picture, I first folded that flap inwards, then the flap with the notch. After that I measured out where the notch was by drawing on the inside of it. Then I unfolded the envelope again and drew  a V-shape right next to the mark, and to every corner. Cut out the V and round off the top using the round object. Erase all the pencil marks and you are done!

/// När det var dags för att göra fliken på höger sida i bilden, så vek jag först in den sidan, sedan den sidan med med skåran. Därefter mätade jag ut var skåran var genom att rita på insidan av den. Därefter vek jag upp kuvertet igen och så ritade jag ut en V-form alldeles bredvid den utritade skåran, och till varje hörn. Därefter klippte jag ut V-et och rundade av toppen. Sudda bort blyertsstrecken och klart!

diy envelope | designoform

DIY – MIRROR CUBE

It wasn’t to hard to figure out from the “I spy a DIY”-post what this weeks DIY would be, right? A DIY Mirror cube.  I would like to start by sharing some  thoughts..

♦ Of course you can build a wood frame inside the cube instead, but I didn’t have the opportunity to do that so I used superglue. And the cube passed my can-I-sit-on-it? test.

♦ Be two when you make this cube. It was not easy to hold, glue (and take photos!) at the same time.

♦ I thought I was so clever when I was at Ikea and came up with this DIY, but look what I found when I was searching for photos for my “I spy a DIY”-post. Ikea!

♦ And last, I’m so sorry that the steps at the end of the tutorial don’t have pictures but I hope you can understand how to do it anyway.

/// Det var kanske inte allt för svårt att gissa från “I spy a DIY”- inlägget tidigare vad som skulle vara veckans DIY, eller hur? En spegel kub.  Några tankar innan vi börjar dock:

♦ Såklart kan du göra den här kuben med en träram inuti istället, men då jag inte hade möjlighet till det så använde jag superlim istället. Kuben klarade mitt kan-jag-sitta-på-den? test, så den håller ganska bra.

♦ Försök var två när du gör kuben. Att hålla, limma, (och ta kort!) var inte helt lätt.

♦ Jag trodde jag var så klurig när jag gick på Ikea häromdagen och fick idén till kuben, men titta här vad jag hittade när jag letade bilder till “I spy A diy”-inlägget. Ikea var allt före på den!

♦ Och så slutligen så ber jag så hemskt mycket om ursäkt då de sista stegen inte har några bilder, men jag hoppas ni ska förstå ändå.

diy mirror cube

For this you need:

→ Two boxes of LOTS mirrors from Ikea, or 6 mirrors in the same size.
→ 24 corner brace ( is that the right english word?. anyway. I used these.  I also used two in every “corner” where the mirrors met)
→ Super glue
→ Freezer tape

/// Till detta behöver du:

→ Två förpackningar LOTS spegel från Ikea, alternativt 6 st lika stora speglar.
→ 24 st vinkeljärn (här kan man möjligen använda färre vinkeljärn men jag ville gardera lite så jag har två vinkeljärn i varje hörn där två speglar möts).
→ Superlim
→ Frystejp

diymirrorcube

Start by removing the protective plastic (if you have that)

/// Börja med att dra bort skyddsplasten från speglarna (om en sådan finns)

diy mirror cube

Put a bit of tape on the backside of the mirror to keep them together.

/// Sätt sedan ihop speglarna med en bit frystejp  på baksidan så att de hålls på plats.

diy mirror cube

When you fold the mirror upwards half the mirror, (the one you hold in your hand) should be sticking out.

/// När du viker upp ena spegeln ska den spegeln som du håller i handen sticka ut till hälften.

diy mirror cube

Time to glue the corner braces to the mirrors. Like this ↓ Then continue all the way around so that you have four “walls”. I forgot to take pictures, and I think that has something to do with the fact that somewhere here I glued my fingers together an became a bit frustrated. But I think you understand, right?

/// Limma fast vinkeljärnen med hjälp av superlim. Såhär ↓ Fortsätt så hela vägen runt, så att du har fyra “väggar”. Här missade jag att ta bilder då jag kämpade med ihoplimmade fingrar och en uns av frustration, men ni förstår hur jag menar va?

diy mirror cube

When that is done, let the glue dry a bit more, and then it’s time to glue the bottom mirror (that one is easy, just place it on a plan surface and place the unfinished cube ontop) and then the top mirror. That one is a bit tricky, but you want to glue the corner braces on the “walls” first and then place the last mirror on top. To know how “high” to place the corner brace, try to have the corner brace just at the end of the mirror/”wall” and it it should be ok.

Let the cube dry (mine said 24 hours) and then you can start decorating. If you want to you can place some furniture pads on the bottom, to avoid scratches. And done!

/// När det är klart och limmet fått torka lite så limmar du fast botten spegeln (den går ganska bra, lägg bara spegel på en plan yta och sedan den halvfärdiga kuben ovanpå) och sedan spegeln på toppen. Här är det lite klurigare. Men du vill limma fast vinkeljärnen i “väggarna” först.  Att veta hur “högt” vinkeljärnen ska sitta på den halvfärdiga kuben, ser man om man placerar vinkeljärnen precis kant i kant med där “väggarna” tar slut. Sedan limmar du fast sista spegel.

Låt kuben torka (mitt lim skulle torka i 24timmar) och sedan är det bara att använda kuben. Om man vill kan man också lägga små möbeltassar på undersidan så att inte spegeln repas. Klart!

diy mirror cube

diy mirror cube

DIY – GIFT WRAPPING WITH JAPANESE PLEATS

If you think that your one color gift wrapping paper is a bit boring you can do this kind of japanese pleating to make it look a little bit nicer. How you choose to fold, what width you use, how many foldings and where you place them on the gift is all up to you. I did two versions, one with the foldings alongside the box, and one with the folds on one side of the box.

/// Om man tycker att ett vanligt enfärgat omslagspapper ser lite tråkigt ut så kan man göra sådana här små japanska vikningar för att få det att se lite roligare ut. Hur du väljer att vika, hur många vikningar, hur breda de ska vara och vilken väg bestämmer du själv. Jag provade på två varianter, en med vikningarna längs med paketet och en med vikningarna på ena sidan av paketet.

diy wrapping

diy wrapping

For this you need:

→ Paper
→ Tape or Glue

/// Till detta behöver du:

→ Papper
→ Tejp eller Lim

diy wrapping

How to:

Start by folding the end upwards, about 1 cm.

/// Vik upp ena änden på papperet. Ungefär 1 cm.

diy wrapping

Fold it again but fold it the duoble length, about 2cm.

/// Vik igen men vik nu dubbelt så långt, det vill säga 2 cm.

diy wrapping

Fold as many times as you like, for the pattern you want to make. I folded  6 times to match the width of my box.

/// Fortsätt tills du är nöjd. Jag vek tills jag fick 6 st viklinjer för det passade bredden på mitt paket.

diy wrapping

Turn the paper upside down.

/// Vänd papperet upp och ner.

diy wrapping

Now it’s time to fold again. Pinch the folding line (photo 2) and carefully drag it towards you and down (photo 3). And press down when you reach the middle (photo 4).

///  Nu är det dags att vika igen. Ta tag i själva viklinjen, kläm åt försiktigt (bild2) och dra den mot dig och neråt (bild 3). Och tryck sedan ner den när du är ungefär på mitten (bild 4).

diy wrapping

This is how the folding looks like from the side.

/// Så här ser vikningen ut från sidan.

diy wrapping

diy wrapping

Try to get all the foldings the same width.

/// Försök få vikningarna lika breda.

diy wrapping

When the folding is done you wrap the gift. If you find it a bit tricky you can put a piece of tape on the back on the gift wrapping where you folded, to keep it from stretching.  And then you are finished! Here you can see how the back of the gift looks like.

/// När du vikt färdigt är det bara att slå in paketet som du skulle göra i vanliga fall. Om du tycker det är lite trixigt så kan du sätta en liten tejpbit på baksidan av vikningarna vilket gör att papperet inte längre kan dras ut. Sedan är du klar! Bilden nedan visar hur baksidan på mitt paket ser ut.

diy wrapping

Spara

DIY- WALLHANGING

I found this DIY string art over at Cc Hobby and I immediately wanted to make my own.

/// Jag hittade denna DIY mobil via Cc Hobby och var bara tvungen att göra en själv.

diy wallhanging | designoform.com

You need:

→ Two metal rings in different sizes
→ Yarn
→ A pair of scissors
→ A wooden ball

/// Till detta behöver du:

→ Två metallringar i olika storlekar
→ Tråd
→ Sax
→ Träkula

diy wallhanging | designoform.com

How to:

Start by winding the yarn around the two rings.

/// Börja med att trä tråden runt båda metallringarna.

diy wallhanging | designoform.com

Then you choose where you want the smaller ring to be placed.

/// Sedan är det dags att bestämma vart du vill placera den inre ringen.

diy wallhanging | designoform.com

I choose to have mine like this. (Since my smaller ring was so small the ball of yarn didn’t fit through it so I had to cut it into a smaller ball). Tie a small knot on the top of the bigger ring.

/// Jag valde att ha min såhär. (På grund av att min var så liten så fick jag inte igenom nystanet utan fick klippa av en bit istället). Knyt fast tråden högst upp på den stora ringen.

diy wallhanging | designoform.com

Then it’s time to start winding the yarn through the smaller ring, then around the bigger one, through the smaller, around the bigger, and so on.. Make sure you keep the smaller ring in place while doing this.

/// Och sedan är det bara att trä tråden igenom den lilla ringen, runt den stora, igenom den lilla, runt den stora osv. Se till att hålla den lilla ringen på plats när du gör detta.

diy wallhanging | designoform.com

When you are finished, make a knot at the top and save a long piece of thread before cutting it off (you want to use that thread to hang it to the wall).

/// När du kommit hela vägen runt så knyter du fast tråden och sparar en lång bit tråd innan du klipper av den (det är den du använder för att hänga upp mobilen på väggen.)

diy wallhanging | designoform.com

I placed a wooden ball on the thread as a decoration.

/// Jag valde också att trä en träkula på tråden.

diy wallhanging | designoform.com

And you are done!

/// Och du är klar!

diy wallhanging | designoform.com