Menu Close

Tag: paper (page 1 of 16)

DIY- SIMPLE DIY BOX

Speaking about simple DIY’s that don’t require a lot of special tools, here comes a super simple and quick one. If you want to you can glue the box together, or use a elastic band as I did, or you can just leave it as it is. Hope you like it!

/// På tal om sådana där DIY som man inte behöver en massa specialverktyg till, så kommer här ett jätteenkelt och snabbgjort DIY. Vill man så kan man limma ihop asken, eller så kan man göra som jag och använda ett litet elastiskt band, eller så låter man den bara vara som den är. Hoppas ni gillar!

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

You need:

/// Du behöver: sax, kartong, linjal, sudd, blyertspenna, ett runt föremål
diy | designoform
This is how you do it:

Start by drawing up a figure with these dimensions (in cm). (Whoops, apparently you need two pencils ;))

/// Börja med att rita upp en figur med dessa mått (i cm). (Oj hoppsan, tydligen behöver man två pennor ;))

diy | designoform

Cut away the corners.

/// Klipp bort hörnen.

diy | designoform

Measure and draw a mark 1.5 cm and 2 cm in (on the flaps). See picture below. ↓

/// Mäta och rita ut 1,5 cm respektive 2 cm in på flikarna. Se bilden ↓

diy | designoform

Then cut along the lines you just made.

/// Klipp ut flikarna.

diy | designoform

Round of the corners using your round object.

/// Runda sedan av hörnen med hjälp av ditt runda föremål.

diy | designoform

Fold along the lines, and erase all pencil marks. And you are done!

/// Vik längs med linjerna och sudda bort alla blyertsstreck. Och du är klar!

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

DIY- STORAGE BOX

When I made the small boxes a few weeks ago I also got an idea about making a bigger box but with a different look, and today I finally got time to make it. As always here comes the tutorial if you want to make one too.

/// När jag gjorde de små askarna för ett par veckor sedan  fick jag även en idé om att göra en större ask, men med ett litet annat utseende, och idag fick jag äntligen tid att pyssla ihop den. Som vanligt kommer här en beskrivning om du också vill göra en.

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

You need:
→ Carton
→ A pair of scissors
→ A ruler
→ Glue
→ Eraser
→ Pencil

/// Du behöver:
→ Hobbykartong
→ Sax
→ Linjal
→ Lim
→ Sudd
→ Penna

diy box | designoform

This is how you do it:

Start by drawing up a figure with these dimensions (in cm).

/// Börja med att rita upp en figur med dessa mått (i cm).

diy box | designoform

Draw “triangles” on each side of the 4×4 squares at the ends of the paper. But leave the two with the blue dots (see the picture above) as they are.

/// Rita ut “kilar” på varje sida av 4×4 bitarna längst ut på ändarna av papperet. Men lämna de två med blå prick (som syns på bilden ovan)  som dom är.

diy box | designoform

Cut out the “triangles”, and then cut off a few millimeters on the ends.

/// Klipp ut “kilarna”, och sedan klipper du av några millimeter på flikarna.

diy box | designoform

Now it’s time for the 4×4 squares with the blue dots. Cut off a few millimeters on three of the sides. Then round the corners.

/// Nu är det dags för flikarna med blå prickar. Klipp bort några millimeter på tre av sidorna. Runda sedan av hörnen.

diy box | designoform

Fold along all lines, except the line in the middle of the paper (see picture below).

/// Vik längst med alla linjer utom den som är på mitten av papperet (som bilden nedan visar)

diy box | designoform

Then cut along the line (the one you didn’t fold in the previous step). And erase all pencil lines.

/// Klipp sedan längst den linjen som du inte vek. Och sudda bort alla blyertsstreck.

diy box | designoform

Glue the sides together on the smaller piece.

/// Limma ihop sidan på den mindre biten.

diy box | designoform

And then the top. Let the flap with the rounded corners be on top.

/// Och sedan toppen. Låt fliken med rundande hörn vara längst upp.

diy box | designoform

Now it’s time to draw another figure. Depending on how thick the paper is, you might have to alter the dimensions a bit. (see why in the following steps)

/// Dags att rita ut ännu en figur. Beroende på hur tjock kartong du använder kan du behöva ändra på måtten lite. (se varför i stegen som följer)

diy box | designoform

Fold along all lines, erase the pencil lines and then glue the piece you just made on the inside of the bigger piece of paper. Glue it so that you have the end of the paper where the flaps starts…

/// Vik längst med alla linjer, sudda bort blyertsstreck  och limma sedan fast biten på insidan av den biten du gjorde tidigare. Sätt den kant i kant där flikarna börjar…

diy box | designoform

…so that the piece on the inside is sticking out two centimeters.

/// … så att den sticker ut två centimeter.

diy box | designoform

Glue the sides together.

/// Limma ihop sidan.

diy box | designoform

And then the bottom. Let the flap with the rounded corners be on the outside. Let the glue dry and you are done!

/// Och sedan botten. Låt även här den fliken med rundade hörn vara längst ut. Låt limmet torka och du är klar!

diy box | designoform

like

This pencil case
These folding boxes
This storage box

 

Spara

DIY – BOXES

Something that makes me frustrated is all the tiny bits and bobs that really doesn’t have a special place but seems to be everywhere (but you can’t find it when you actually need it). Like paperclips and things like that. So I desided to make these tiny boxes to hopefully get a little more organized. If you want one too, here comes a tutorial.

/// Jag blir så frustrerad över alla små gem och klämmor som egentligen inte har någon speciell plats men som ändå finns överallt (men som man ändå inte hittar när man letar) så jag bestämde mig för att göra små askar för att förhoppningsvis få lite mer ordning. Om du också vill ha likadana så kommer här  i vanlig ordning en beskrivning.

diy box

diy box

For this you need:

→ carton
→ glue
→ a ruler
→ a pencil
→ a pair of scissors
→ eraser (If you are using a carton with light color)

/// Till detta behöver du:

→ hobbykartong
→ lim
→ linjal
→ blyertspenna
→ sax

Ev:
→ sudd (om du använder en  ljusare kartong)

diy box

This is how you do it:

Draw these figures on your carton (in centimeters). Then cut them out.

/// Rita och klipp ut två figurer på kartongen med dessa mått. Måtten är i cm.

diy box

Then you measure a bit more.

/// Sedan ritar du lite till.

diy box

Cut it out like the picture shows.

/// Klipp som bilden visar.

diy box

Time to fold. Fold along all lines, and fold them towards you. Except the line where the white dots are, that line you fold backwards/away from you.

/// Nu är det dags att vika. Vik längst alla linjer, och vik dem mot dig. Förutom den linjen som är vit på bilden, där viker du från dig.

diy box

Like this. ↓ You can now also erase all the pencil lines.

/// Såhär. ↓ Om du använder en ljus kartong så kan du nu också sudda bort alla blyertsstreck.

diy box

Glue the box together by folding the tiny flaps in the bottom inwards..

/// Limma ihop asken genom att vika in de små flikarna i botten…

diy box

.. . then you fold the flap on the side so that you get that one on the inside..

/// … sedan stoppar du in fliken på sidan av asken på insidan…

diy box

..and finally, the big flap at the bottom.

/// .. och så sist, den stora fliken i botten.

diy box

Like this.

/// Såhär.

diy box

Before you glue the upper part of the box, cut away a few millimeters of the top flaps.

/// Innan du limmar ihop övre delen på asken så klipp bort ett par millimeter på den översta flikarna.

diy box

Then you fold these flaps (the top ones) inwards and glue them onto the sides.

/// Sedan viker du in dessa flikar (de övre) och limmar fast dem på sidorna.

diy box

After that you fold the lower flaps inwards and glue those too. Now you are finished with this part.

/// Sedan viker du in de nedre flikarna och limmar fast dem också. Nu är denna delen klar.

diy box

Over to the other piece of carton, the one that will work as a cover. Fold along the lines, (if you use a lighter colored paper erase all pencil lines), glue the two ends together, slide the box into the cover and you are done!

/// Så till den mindre biten, den som ska fungera som fodral. Vik längst med alla linjer, sudda eventuellt bort blyertsstreck och slutligen så limmar du ihop kortsidorna. Trä asken i fodralet, och du är klar!

diy box

diy box

diy box

diy box

Spara

DIY – GIFT WRAPPING WITH JAPANESE PLEATS

If you think that your one color gift wrapping paper is a bit boring you can do this kind of japanese pleating to make it look a little bit nicer. How you choose to fold, what width you use, how many foldings and where you place them on the gift is all up to you. I did two versions, one with the foldings alongside the box, and one with the folds on one side of the box.

/// Om man tycker att ett vanligt enfärgat omslagspapper ser lite tråkigt ut så kan man göra sådana här små japanska vikningar för att få det att se lite roligare ut. Hur du väljer att vika, hur många vikningar, hur breda de ska vara och vilken väg bestämmer du själv. Jag provade på två varianter, en med vikningarna längs med paketet och en med vikningarna på ena sidan av paketet.

diy wrapping

diy wrapping

For this you need:

→ Paper
→ Tape or Glue

/// Till detta behöver du:

→ Papper
→ Tejp eller Lim

diy wrapping

How to:

Start by folding the end upwards, about 1 cm.

/// Vik upp ena änden på papperet. Ungefär 1 cm.

diy wrapping

Fold it again but fold it the duoble length, about 2cm.

/// Vik igen men vik nu dubbelt så långt, det vill säga 2 cm.

diy wrapping

Fold as many times as you like, for the pattern you want to make. I folded  6 times to match the width of my box.

/// Fortsätt tills du är nöjd. Jag vek tills jag fick 6 st viklinjer för det passade bredden på mitt paket.

diy wrapping

Turn the paper upside down.

/// Vänd papperet upp och ner.

diy wrapping

Now it’s time to fold again. Pinch the folding line (photo 2) and carefully drag it towards you and down (photo 3). And press down when you reach the middle (photo 4).

///  Nu är det dags att vika igen. Ta tag i själva viklinjen, kläm åt försiktigt (bild2) och dra den mot dig och neråt (bild 3). Och tryck sedan ner den när du är ungefär på mitten (bild 4).

diy wrapping

This is how the folding looks like from the side.

/// Så här ser vikningen ut från sidan.

diy wrapping

diy wrapping

Try to get all the foldings the same width.

/// Försök få vikningarna lika breda.

diy wrapping

When the folding is done you wrap the gift. If you find it a bit tricky you can put a piece of tape on the back on the gift wrapping where you folded, to keep it from stretching.  And then you are finished! Here you can see how the back of the gift looks like.

/// När du vikt färdigt är det bara att slå in paketet som du skulle göra i vanliga fall. Om du tycker det är lite trixigt så kan du sätta en liten tejpbit på baksidan av vikningarna vilket gör att papperet inte längre kan dras ut. Sedan är du klar! Bilden nedan visar hur baksidan på mitt paket ser ut.

diy wrapping

Spara

DIY – SILLY SIMPLE PAPER STAR

This DIY that I found over at Cchobby is both silly simple and brilliant at the same time. It’s a star made out of small paper bags.

/// Det här DIY:et som jag hittade hos Cchobby är både löjligt enkelt och underbart på en och samma gång. Det är en stjärna gjord av papperspåsar.

diy star | designoform.com

For this you need:

→ 6-7 small bags with block bottom (if you want a “fuller” star you use 7)
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Du behöver:

→ 6-7 papperspåsar med kloss botten (om du vill ha en tätare stjärna så använd 7st)
→ Lim
→ Sax

diy star | designoform.com

And this is how you do it:

Place one of the bags with the bottom up, and put some glue on it like the picture shows. (Just a heads up: The amount of bags makes the cutting a bit tricky so if you want to make a lot of pattern on your star you might want to cut that out before you glue.)

/// Placera en av påsarna med botten uppåt och limma som bilden visar. (Ett tips på vägen: Om du vill göra ett avancerat mönster på din stjärna så klipp innan du limmar för 7 påsar är ganska svårt att klippa igenom samtidigt.)

diy star | designoform.com

Place another bag on top of the other and press. Glue the rest of the bags in the same way.

/// Lägg nästa påse på den första och tryck till. Limma sedan fast de andra påsarna på samma sätt.

diy star | designoform.com

When the glue is dry it’s time to make the shape and patterns on the star.

/// När limmet torkat är det dags att göra formen och mönstret på stjärnan.

To make this star ↓ you use 7 paper bags, make a V-shaped top and cut out two small holes on the side.

/// För att göra den här stjärnan ↓ så använder du 7 påsar, klipper en V-formad topp och gör små hål på sidan.

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

To make the star in the first picture you use 6 paper bags, make a M-shaped top where you make the inside of the M (the V shape of the letter M) “bubbly”, and cut two holes, at the same hight as in the picture above but make them just at the end of the bags.

/// För att  göra stjärnan på första bilden så använder du 6 st påsar, klipper en M-formad topp där insidan på M:et (V-formen på bokstaven M) klipps i ett “bubbel”-mönster. Sedan gör du två små hål. På samma höjd som i stjärnan innan men nu gör du dem precis på kanten av påsarna.

When you are happy with the result just put glue on the top bag like you did with the other ones and glue it to the first bag. And you are done!

/// När du är nöjd med ditt mönster så limmar du den översta/sista påsen på samma sätt som de andra med den första påsen och du är klar!

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

The picture bellow shows the star I did when I was trying to decide what pattern I liked (so I didn’t think about cutting it to look “good”.) But I still wanted to show you that one, so you can see how you can change the look of the star depending on how you cut the pattern. That star is made out of 7 bags, the top is an M-shape with the whole M made “bubbly”. I made a teardrop shape an under that a V-shaped cut. And I made holes on the points of the star.

/// Bilden nedanför visar en stjärna som jag gjorde när jag försökte bestämma mig för vilket mönster jag ville ha, så den är inte så jättefint klippt, men jag ville ändå visa er den för att visa hur man kan förändra utseendet på stjärnan beroende på hur man klipper mönstret. Den är gjord med 7 påsar, har en M-formad topp där hela M:et är klippt “bubbligt”, sedan har jag gjort ett droppformat hål precis på kanten och under den ett V-format jack,  och till sist gjorde jag hål längst ut på stjärnan spetsar.

diy star | designoform.com

Spara

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.