DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: paper (page 1 of 10)

DIY – PAPER BOWL

bowl

bowl

So many of you followers on Bloglovin liked the Paper pen holder I did so I thought that you might like this one too, and it’s actually a bit easier to make. No cutting or measuring at all.

For this you need:

→ 3 pieces of thin paper in the shapes of squares. How big, you decide. I did one 9x9cm and the finished bowl is about 6.5 cm wide and 2.5 cm high. I also did one 13x13cm and that turn out to be about 9 cm wide and 4 cm high.
→ Glue

/// Så många av er följare på Bloglovin gillade Pennhållaren jag gjorde, så jag tänkte att ni nog skulle gilla den här också. Den är faktiskt lite lättare att göra. Inget klippande eller mätande överhuvudtaget.

Till denna behöver du

→ 3 bitar fyrkantigt tunt papper. Hur stora bestämmer du själv. Jag gjorde en skål med papper som var 9x9cm och då blev måtten på den färdiga skålen ungefär 6.5cm bred och 2.5cm hög, och en med papper som var 13x13cm och då blev skålen ungefär 9cm bred och 4cm hög.
→ Lim

bowl

Fold one of the squares, so that the top meets the bottom.

/// Vik ett av papperna på mitten.

bowl

Fold the top left corner so that it meets the bottom corner.

/// Vik in vänstra spetsen så att den möter spetsen i botten.

bowl

Repeat on the other side.

/// Vik likadant på andra sidan.

bowl

Unfold.

/// Vik upp spetsarna igen.

bowl

Fold the bottom corner to the top.

/// Vik spetsen i botten uppåt så att den möter övre delen av papperet.

bowl

Now fold the two remaining pieces of paper, just like the first one you did.

/// Vik de två andra papperna precis likadant som den första.

bowl

Attach two of the pieces. See picture below.

/// Trä in en spets i spetsen på ett annat papper.

bowl

And then attach the last one. Once that is done, attach the two farthest out on each side with each other.

/// Gör likadant med det tredje papperet. När det är klart sätter du ihop de två spetsarna längst ut på vardera sidan med varandra.

bowl

Put some glue on the ends at the bottom of the bowl. And press them together until the glue is dry.

/// Limma ihop bitarna i botten och tryck lätt tills limmet torkat.

bowl

And you are done!

/// Klart!

bowl

Next week I’ll show you how to do this with carton instead.

/// Nästa vecka tänkte jag visa er hur man gör denna i kartong istället.

DIY- A BRAIDED GIFT BOX

box

So sometimes I really don’t know where I get my ideas from, but I was thinking that I wanted to make a gift box that somehow looks a bit “more”. And I had this piece of beige fake leather, so I desided to braid a pattern using 1.5 cm wide strips. I’m going to show you how I did it, but it’s not really a tutorial, more like guidence. And just let me warn you before you start. If you don’t have a lot of patience, maybe you should try another diy from the blog. This isn’t hard to make, it’s just that you need a lot of time, and it can feel a bit “messy” keeping all the strips in place.

I used:

→ 1.5 cm wide strips of fake leather. And to be honest I lost count on how many I used. I made them really long and then cut them off and reused them. But I think I used more than 2 meters..
→ And a bunch of paperclips
→ A light gray box. The box I used is actually from a tutorial on the blog. Here you can find it. (And yes I know in that tutorial I go on about millimeters but you have to be that accurate)
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Ibland vet jag inte vart jag får mina idéer ifrån, men jag ville iallafall göra en presentask som skulle kännas lite “mer”. Jag hade en bit beige fejkläder så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster med 1.5 cm breda bitar. Jag tänkte visa er hur jag gjorde, men det är inte riktigt en tutorial, mer en vägledning. Men jag vill bara säga det innan du börjar, att har du inte väldens bästa tålamod så ska du kanske prova ett annat diy från bloggen. Den här är inte svår att göra, utan den tar bara tid och det kan kännas lite rörigt med alla bitar och vart den ena ska och den andra slutar.

Jag använde:

→ 1.5cm breda bitar av fejkläder. Och om jag ska vara helt ärlig vet jag inte hur mycket läder jag använde. Jag klippte långa bitar som jag sedan klippte av och använde igen. Men jag tror iallafall att jag använde mer än 2 m..
→ En massa gem
→ En ljusgrå låda. Lådan jag använde är faktiskt från ett tidigare diy från bloggen. Här kan du hitta den. (Och jag vet att jag är noga med mm i det diy:et, men det är av en anledning..)
→ Lim
→ Sax

box

I started placing strips in the top left corner. No glue yet but I fasten them with paper clips. And I let the ends stick out a bit.

/// Jag började i det övre vänstra hörnet. Inget lim än, men jag fäste dem med hjälp av gem. Och lät ändarna på bitarna sticka ut en bit över kanten på lådan.

box

Then I continued from the bottom right corner, and fasten those too with paperclips. Here you have to check that the strips are so long that they reach around the side / sides.

/// Sedan fortsatte jag från de nedre högra hörnet och fäste dem också med gem. Här måste man också se till att bitarna är så långa att de räcker runt hörnet och den andra sidan/sidorna.

box

Then you take a new strip and thread it under- over- under- over the ones already in place.

/// Sedan tar du en remsa till och trär den från andra hållet. Under- över- under- över.

box

And continue with more strips. When you feel that the strips are nicely fitted together you can take away one of the paper clips, put a bit of glue between the box and the leather and between the pieces of leather. Then secure the paperclip again, and repeat with the others.

/// Och så fortsätter du med fler bitar. När du tycker att bitarna är tighta mot varandra och du är nöjd, kan du försiktigt ta bort ett gem, limma mellan lädret och lådan, och mellan läderbitarna och sedan sätter du tillbaka gemet igen. Och gör samma sak med nästa gem.

box

At this point I also cut some of the excess strips off on the left side, a couple of cm from the box just to get less strips in the way.

/// Jag klippte även här av bitarna på vänster sida så att det blev lite mindre bitar att hålla ordning på. Men jag klippte inte jäms med lådans kant, utan några cm ifrån.

box

Then it’s time to continue around to the other side. This part can fell a bit tricky but use the paper clips to keep the pieces in place, and tighten the strips as you go. You might also have to go back to the sides you’ve already done to tighten once again.

/// Nu är det dags för att fortsätta runt hörnet på nästa sida. Det här kan kännas lite trixigt, men använd gemen för att hålla bitarna på plats, och så sträcker du dem eftersom du flätar. Du kan också få gå tillbaka och sträcka sidorna du redan gjort.

box

And continue on all sides of the box. Braid, tighten, and then glue. In the pictures below you can see that I cut the ends of the strips even closer to the box, but still not super close.

/// Och sen fortsätter du bara så på alla sidor av lådan. Fläta, sträck och sedan limma. På bilderna nedan kan ni se att jag klippt ännu närmare asken, fast fortfarande inte supernära.

box

I let the glue dry for a little while, then I carefully removed the paperclips (one side at a time) and cut along the side of the box. And also glued some of the end once again. Then I put the paperclips back and let the glue dry again.

/// Jag lät asken ligga en liten stund för att limmet skulle torka lite, sedan tog jag försiktigt bort gemen (en sida i taget) och klippte längs med kanten. Och limmade eventuella flikar som lossnat. Sedan fick gemen åka på igen och så fick den torka igen.

box

Once the box was completely dry I cut the ends along the side of the box as close as I could to the box. And done!

/// När asken var torr klippte jag ändarna så nära jag kunde på askens långsida. Och så var det klart!

box

DIY – PAPER PEN HOLDER

penholder

Todays diy is really simple, but I still love the look of the pen holder. Depending on from which angle you’re looking it sometimes feel like it is going to fall over, but it doesn’t.

For this you will need:

→ A piece of thicker paper (carton)
→ A pencil
→ Eraser
→ Ruler
→ Glue
→ A pair of scissors.

/// Dagens diy är verkligen jätteenkelt att göra, men jag gillar verkligen hur penhållaren ser ut. Beroende från vilken vinkel man tittar så känns det ibland som att den ska tippa över, fast den inte gör det.

Till detta behöver du:

→ En bit hobbykartong
→ En blyerts
→ Sudd
→ Linjal
→ Lim
→ Sax

How to:

Start by cutting out a piece of the carton with these measurement.

/// Börja med att rita upp och klippa ut en figur ur kartongen med dessa mått.

penholder

Then you fold along the lines (except the one that is 8.5 cm long).

/// Vik sedan längs med alla linjer (förrutom den som är 8.5 cm)

penholder

Erase all the pencil marks.

///Sudda bort alla blyertsstreck.

penholder

Put some glue on the pieces that are 1 cm wide. Start with the bottom, and then the side. (You might want to cut off some of the carton on the 1 cm piece that are at the side, depending on which kind of paper you are using..)

/// Sätt lim på delarna som är 1 cm breda, och tryck sedan ihop botten först och sedan sidan (Här kanske du också behöver klippa bort lite av 1 cm- fliken som är på sidan beroende på hur tjockt papper du använder..)

penholder

penholder5

And you are done!

/// Och du är klar!

penholder
penholder

DIY – RIDGES AND VALLEYS

kort

Today I want to show you a really simple way to make patterned paper. And I know that there are special tools for making these kinds of patterns, but here in Sweden we have a saying that goes something like “you take what you have”, and I don’t have one of those, so I used a crochet hook ..

/// Idag vill jag visa er ett enkelt sätt att göra mönstrade papper. Och jag vet att det finns speciella verktyg för att göra sådana mönster, men nu har jag ingen sån så jag använde en virknål…

kort

..and my Paper Cutter with a ruler. No fancy one, I think I bought it for about 21 € /24 $. The key thing here is to make sure that the end of the crochet hook is bigger than the score on the Paper cutter, and that you use paper that are a bit thicker, carton will work just fine.

///… och min skärmaskin för papper. Alltså inte alls något speciellt verktyg. Det viktiga att komma ihåg här är att se till att änden på virknålen är bredare än skåran på skärmaskinen och att man använder lite tjockare papper. Hobbykartong funkar utmärkt.

kort

Then you just place the paper over the score and use the “wrong” end of the crochet hook to make lines. Easy as that! Turn the paper to make patterns.

/// Sedan är det bara att lägga papperet över skåran och dra med “fel” sida av virknålen. Enkelt va? Vrid papperet för att få olika mönster.

kort

In this picture you can see (I hope) that some of the lines are ridges and some are valleys. You can experiment with the patterns by turning the paper upside down when making the lines.

/// På den här bilden kan ni se (hoppas jag) att linjerna är både vad man kallar åsar och dalar. Det är bara att vända papperet upp och ner när man drar linjerna för att få variation på mönstret.

kort

Here you can see some of the patterns I did.

/// Här är några av de mönster jag gjort.

kort

If you want to see a herringbone pattern I did with wet paper you can click here.

/// Vill ni se när jag gjorde fiskbensmönster på blött papper så klicka här.

DIY – HERRINGBONE PATTERN

pattern

pattern

Today I will show you how to make a herringbone pattern on paper. You need two pieces of thick cardboard, scissors or a cutting tool, a piece of paper, something to imprint with (I use my crochet hook), glue and water.

Start by cutting out small rectangular pieces, 5 x 1.5 cm, from one sheet of cardboard. How many? That it covers the paper you want to use later.

/// Idag tänkte jag visa hur man gör fiskbensmönster på papper. Du behöver två bitar av tjock kartong, sax eller skärverktyg, ett vanligt papper, något att prägla med ( jag använder min virknål), lim och vatten.

Börja med att klippa ut små rektangulära bitar, 5 x 1.5 cm, ur det ena arket med kartong. Du får klippa ut så många att det täcker papperet du vill använda sedan.

pattern

Place thesmall pieces on the second piece of cardboard without gluing. Leave a few mm space between each piece. Now you can lay out the paper you want to emboss on and see if you have enough cardboard pieces or if you have to make more. Then glue the pieces.

/// Sedan testlägger du ut bitarna på den andra biten kartong. Lämna några mm mellanrum mellan varje bit. Nu kan du även lägga ut papperet som du vill prägla på och se om det räcker med kartongbitarna du har eller om du måste göra flera. Limma sedan fast bitarna.

pattern

Then dip the piece of paper in a bowl of water, so that the entire paper gets wet. Then place the paper on the cardboard with the glued pieces and use the crochet hook (or whatever you chose to use), to follow the spacing between the cardboard pieces. But be gentle, if you press to hard the paper will break. When you are finished, turn the paper upside down and let it dry. Done!

/// Doppa sedan biten med papperet i en skål med vatten, så att hela papperet blir blött. Sedan lägger du papperet på kartongen med de limmade bitarna och med hjälp av virknålen (eller vad du valt att använda) följer du mellanrummet mellan kartongbitarna. Tryck inte för hårt för då kommer papperet att gå sönder. När du följt alla mellanrummen vänder du på papperet, och låter det torka. Klart!

pattern

Also, if you wipe the cardboard template, you can reuse it!

/// Torka även av kartongmallen så kan du återanvända den!

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.