DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: paper (page 1 of 10)

DIY – RIDGES AND VALLEYS

kort

Today I want to show you a really simple way to make patterned paper. And I know that there are special tools for making these kinds of patterns, but here in Sweden we have a saying that goes something like “you take what you have”, and I don’t have one of those, so I used a crochet hook ..

/// Idag vill jag visa er ett enkelt sätt att göra mönstrade papper. Och jag vet att det finns speciella verktyg för att göra sådana mönster, men nu har jag ingen sån så jag använde en virknål…

kort

..and my Paper Cutter with a ruler. No fancy one, I think I bought it for about 21 € /24 $. The key thing here is to make sure that the end of the crochet hook is bigger than the score on the Paper cutter, and that you use paper that are a bit thicker, carton will work just fine.

///… och min skärmaskin för papper. Alltså inte alls något speciellt verktyg. Det viktiga att komma ihåg här är att se till att änden på virknålen är bredare än skåran på skärmaskinen och att man använder lite tjockare papper. Hobbykartong funkar utmärkt.

kort

Then you just place the paper over the score and use the “wrong” end of the crochet hook to make lines. Easy as that! Turn the paper to make patterns.

/// Sedan är det bara att lägga papperet över skåran och dra med “fel” sida av virknålen. Enkelt va? Vrid papperet för att få olika mönster.

kort

In this picture you can see (I hope) that some of the lines are ridges and some are valleys. You can experiment with the patterns by turning the paper upside down when making the lines.

/// På den här bilden kan ni se (hoppas jag) att linjerna är både vad man kallar åsar och dalar. Det är bara att vända papperet upp och ner när man drar linjerna för att få variation på mönstret.

kort

Here you can see some of the patterns I did.

/// Här är några av de mönster jag gjort.

kort

If you want to see a herringbone pattern I did with wet paper you can click here.

/// Vill ni se när jag gjorde fiskbensmönster på blött papper så klicka här.

DIY – HERRINGBONE PATTERN

pattern

pattern

Today I will show you how to make a herringbone pattern on paper. You need two pieces of thick cardboard, scissors or a cutting tool, a piece of paper, something to imprint with (I use my crochet hook), glue and water.

Start by cutting out small rectangular pieces, 5 x 1.5 cm, from one sheet of cardboard. How many? That it covers the paper you want to use later.

/// Idag tänkte jag visa hur man gör fiskbensmönster på papper. Du behöver två bitar av tjock kartong, sax eller skärverktyg, ett vanligt papper, något att prägla med ( jag använder min virknål), lim och vatten.

Börja med att klippa ut små rektangulära bitar, 5 x 1.5 cm, ur det ena arket med kartong. Du får klippa ut så många att det täcker papperet du vill använda sedan.

pattern

Place thesmall pieces on the second piece of cardboard without gluing. Leave a few mm space between each piece. Now you can lay out the paper you want to emboss on and see if you have enough cardboard pieces or if you have to make more. Then glue the pieces.

/// Sedan testlägger du ut bitarna på den andra biten kartong. Lämna några mm mellanrum mellan varje bit. Nu kan du även lägga ut papperet som du vill prägla på och se om det räcker med kartongbitarna du har eller om du måste göra flera. Limma sedan fast bitarna.

pattern

Then dip the piece of paper in a bowl of water, so that the entire paper gets wet. Then place the paper on the cardboard with the glued pieces and use the crochet hook (or whatever you chose to use), to follow the spacing between the cardboard pieces. But be gentle, if you press to hard the paper will break. When you are finished, turn the paper upside down and let it dry. Done!

/// Doppa sedan biten med papperet i en skål med vatten, så att hela papperet blir blött. Sedan lägger du papperet på kartongen med de limmade bitarna och med hjälp av virknålen (eller vad du valt att använda) följer du mellanrummet mellan kartongbitarna. Tryck inte för hårt för då kommer papperet att gå sönder. När du följt alla mellanrummen vänder du på papperet, och låter det torka. Klart!

pattern

Also, if you wipe the cardboard template, you can reuse it!

/// Torka även av kartongmallen så kan du återanvända den!

DIY – BRAIDED BOOK COVER

cover

cover

Today I’m going to show you how to make a braided book cover out of paper. Start by drawing your book on a large piece of paper, as the drawing shows. Be sure to check both one and two times that your book fits the drawing. Then, cut along the exterior lines. After that you make marks on the side of the figure with 1cm between. Do this on both sides.

/// Idag tänkte jag visa hur man gör ett flätat bokomslag i papper. Börja med att rita av din bok på ett stort papper, som ritningen visar. Var noga och kontrollera både en och två gånger att din bok passar i omslaget. Sedan klipper du längst med de yttre linjerna. Gör sedan markeringar efter sidan på figuren med 1cm emellan. Gör detta på båda sidorna.

omslag

cover

Draw lines between the marks.

/// Sedan drar du streck mellan markeringarna.

cover

Cut along the lines. But be careful so that the paper knife doesn’t slip. And do not cut on the lines that are far out on each side. There we will fold later.

/// Skär längst med strecken. Men var försiktig så att inte kniven slinter. Och skär inte  på de strecken som är längst ut på varje sida. Där ska vi vika senare

cover

Then cut out some strips in a different paper. They too should be 1cm wide. How long depends on your book’s height.

/// Sedan klipper du ut remsor i ett annat papper. Även de ska vara 1cm breda. Hur långa beror på hur hög din bok är.

cover

Now is time to start braiding. And now you have to keep track of where you are. I personally find it’s easiest to remember where I am by following the right side of the cover and image. It is also on that side I start. Skip the first two vertical strips and then under the next two. Over two, under two ..

/// Nu är det dags att börja fläta. Och nu gäller det att hålla reda på vart man är. Jag tycker själv att det är enklast att gå efter höger sida på bilden. Det är också på den sidan jag börjar på. Hoppa över de två första lodräta remsorna och sedan under de nästa två. Över två, under två..

cover

Next row, start with the black strip under the cover, and slide it through the first score. Then thread it over one, under one, over one, under one ..

/// Nästa varv börjar du med den svarta remsan på undersidan, och kommer upp med den i första skåran. Sedan trär du över en, under en, över en, under en..

cover

Third time around the black strip should start under the cover and come up in the second score. Then slide over two, under two , over two..

/// Tredje vändan börjar den svarta på undersidan och kommer upp i andra skåran. Sedan trär du två över, två under, två över, två under..

cover

Fourth time around (the picture shows the fifth time) you slide the strip down through the first score then under one, over one, under one..

Fifth time around, start from the beginning again. That is jump over two, under two, over two..

/// Fjärde vändan (bilden visar femte vändan) trär du den svarta remsan ner i första skåran och under en, över en, under en..

Femte vändan börjar du om från början igen. Alltså hoppa över två, under två, över två..

cover

Continue until you have reached the end of the cover. The last black strip can be a bit tricky to get there, and you almost always have to cut it a little narrower. But it all depends on the size of the book you make the cover for.

/// Så fortsätter du tills du har kommit till slutet. Sista svarta remsan kan vara trixig att få dit, och man måste nästan alltid skära den lite smalare. Men det beror helt på storleken på boken du gör omslaget till.

cover

Now, you can cut off the black strips on the inside of the cover. Then glue them. And fold the sides of the cover towards the middle.

/// Nu ska du klippa av de svarta remsorna på insidan av omslaget. Limma sedan fast dem. Och vik in sidorna mot mitten.

cover

When we are cutting off the black stripes on the outside of the cover,  I think it’s easiest if you put the cover upside down, like the picture shows, and then cut them along the edge of the cover with a paper knife. By doing so you get a more even edge on them than if you just cut them off. Then glue them.

/// När de svarta remsorna på utsidan ska klippas av så tycker jag det är enklast om man lägger omslaget som bilden visar, håller fast de svarta remsorna och skär av dem längst med omslagets kant. På detta sätt får man ett jämnare avslut på dem än om man bara klipper. Limma sedan fast remsorna.

cover

Put the book in the cover and you’re done!

/// Stoppa in boken i omslaget och du är klar!

cover

DIY PAPER LILY

flower

How to make them: 1. Start with a paper that is 15x15cm. 2. Fold  it in half. 3.Unfold and fold the other way. 4. Unfold. The paper should look like this. 5.Turn the paper upside down and fold diagonally. 6. Unfold and fold diagonally the other way. 7. Turn the paper upside down again. 8. And push the sides towards the middle 9. And press it down, so you now have a triangle.

/// Så här gör du: 1. Börja med ett papper som är 15x15cm. 2.Vik det på hälften. 3.Vik upp och vik åt andra hållet. 4. Vik upp. Nu ska papperet se ut så här. 5.Vänd papperet upp och ner och vik diagonalt. 6. Vik upp och vik diagonalt åt andra hållet. 7. Vänd papperet upp och ner igen. 8. Och tryck in sidorna mot mitten 9. Och tryck till, så att du nu har en trekant.

flower

10. Unfold one of the corners located on the right side. 11. Push it down, so that you get a point. 12 – 13 Turn the paper and do the same on the other side. 14. And on the two remaining sides as well, so you get a figure that looks like this. 15. Fold one side to the middle. 16. And the other. 17. And unfold. 18. Fold the top towards you.

/// 10. Vik upp ett av hörnen som ligger på höger sida. 11. Tryck till den så att du får en spets. 12- 13 Vänd på papperet och gör likadant på andra sidan. 14. Och på de två kvarvarande sidorna också, så att du får en figur som ser ut såhär. 15. Vik in ena sidan mot mitten. 16. Och den andra. 17. Och vik upp. 18. Vik ner toppen mot dig.

flower

19. Unfold. 20. Stick your finger under the paper, and push it gently upwards. 21. Press it down. 22. So that your figure looks like this. 23. Repeat on the other sides. 24. Fold down the top towards you. 25. Fold the side towards the middle. 26. And the other side too. 27. And the other sides as well. 28. Turn the figure upside down. 29. Separate the tips gently. 30. Then roll each one against a pen to get the rounding of the leaves.

/// 19. Vik upp. 20. Stick in fingret under papperet, och tryck det försiktigt uppåt. 21. Tryck till. 22. Så att din figur ser ut så här. 23. Gör likadant på de andra sidorna. 24. Vik ner toppen mot dig. 25. Vik in sidan mot mitten. 26. Och den andra sidan. 27. Och de andra sidorna också. 28. Vänd figuren upp och ner. 29. Sära på topparna försiktigt. 30. Rulla sedan var och en med mot en penna för att få till rundningen på bladen.

flower

And you are done!

/// Och du är klar!

flower

flower

FOLD BUTTERFLIES

diy

Time to fold some paper again. This diy show you how to fold butterflies. Butterflies that you can make a garland out of or why not a mobile. 1. You need a square piece of paper. 13×13 cm make a butterfly that is 13cm between the wings. 2. Fold the paper in half.

/// Nu är det dags att vika papper igen. Detta diy visar hur man enkelt gör fjärilar. Fjärilar som man kan göra till en girlang eller varför inte hänga i en mobil. 1. Du behöver en fyrkant av papper. 13x13cm ger en fjäril som är 13cm mellan vingarna. 2. Vik papperet på mitten.

diy

3. Unfold and fold the other way. 4. Then unfold.

/// 3. Vik  upp den och vik åt andra hållet. 4. Vik upp igen.

diy

5. Turn the paper upside down 6. Fold it diagonally.

/// 5. Vänd papperet upp och ner. 6. Vik det diagonalt.

diy

7. Unfold and fold it the other way. 8. Unfold again.

/// 7. Vik upp och vik den åt andra hållet. 8. Vik upp igen.

diy

9-11. Push the sides towards the middle.

/// 9-11. Tryck in sidorna mot mitten.

diy

12. Then fold the sides towards the middle, away from you. 13. Turn the paper upside down and then turn it 180 degrees.

/// 12. Vik in sidorna mot mitten. Bort från dig. 13. Vänd papperet upp och ner och snurra den 180grader.

diy

14-15. Fold the bottom upwards. Fold it so that you can fold the tip over to the other side. But make sure you don’t push the sides down. (Where the squares are).

/// 14-15. Vik den nedersta delen uppåt. Vik den så att du kan vika ner toppen på andra sidan. Men se till att du inte trycker till sidorna. (Där fyrkanterna visar)

diy

16. Fold the butterfly in the middle and you are done!

/// 16. Vik ihop fjärilen på mitten och du är klar!

diy

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.