DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: DIY (page 1 of 25)

DIY – PAPER WEIGHT

paperweight

Oh this is such a nice diy! A paper weight made out of resin. Think of all the things you can put inside the paper weight before the resin dries. Like dandelions, leaves, pictures or maybe a movie ticket from your first date. I have to try this!

Here you can find a tutorial. (It’s in Swedish but use google translate.)

/// Men vilket fint diy! En pappersvikt som är gjord av resin. Tänk bara vilka möjligheter med allt som man kan stoppa i resinet innan det har torkat. Som maskrosbollar, blad eller kanske biobiljetten från första dejten. Jag måste verkligen prova detta!

Instruktionen hittar du här.

fo: slöjdetaljer

DIY- A BRAIDED GIFT BOX

box

So sometimes I really don’t know where I get my ideas from, but I was thinking that I wanted to make a gift box that somehow looks a bit “more”. And I had this piece of beige fake leather, so I desided to braid a pattern using 1.5 cm wide strips. I’m going to show you how I did it, but it’s not really a tutorial, more like guidence. And just let me warn you before you start. If you don’t have a lot of patience, maybe you should try another diy from the blog. This isn’t hard to make, it’s just that you need a lot of time, and it can feel a bit “messy” keeping all the strips in place.

I used:

→ 1.5 cm wide strips of fake leather. And to be honest I lost count on how many I used. I made them really long and then cut them off and reused them. But I think I used more than 2 meters..
→ And a bunch of paperclips
→ A light gray box. The box I used is actually from a tutorial on the blog. Here you can find it. (And yes I know in that tutorial I go on about millimeters but you have to be that accurate)
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Ibland vet jag inte vart jag får mina idéer ifrån, men jag ville iallafall göra en presentask som skulle kännas lite “mer”. Jag hade en bit beige fejkläder så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster med 1.5 cm breda bitar. Jag tänkte visa er hur jag gjorde, men det är inte riktigt en tutorial, mer en vägledning. Men jag vill bara säga det innan du börjar, att har du inte väldens bästa tålamod så ska du kanske prova ett annat diy från bloggen. Den här är inte svår att göra, utan den tar bara tid och det kan kännas lite rörigt med alla bitar och vart den ena ska och den andra slutar.

Jag använde:

→ 1.5cm breda bitar av fejkläder. Och om jag ska vara helt ärlig vet jag inte hur mycket läder jag använde. Jag klippte långa bitar som jag sedan klippte av och använde igen. Men jag tror iallafall att jag använde mer än 2 m..
→ En massa gem
→ En ljusgrå låda. Lådan jag använde är faktiskt från ett tidigare diy från bloggen. Här kan du hitta den. (Och jag vet att jag är noga med mm i det diy:et, men det är av en anledning..)
→ Lim
→ Sax

box

I started placing strips in the top left corner. No glue yet but I fasten them with paper clips. And I let the ends stick out a bit.

/// Jag började i det övre vänstra hörnet. Inget lim än, men jag fäste dem med hjälp av gem. Och lät ändarna på bitarna sticka ut en bit över kanten på lådan.

box

Then I continued from the bottom right corner, and fasten those too with paperclips. Here you have to check that the strips are so long that they reach around the side / sides.

/// Sedan fortsatte jag från de nedre högra hörnet och fäste dem också med gem. Här måste man också se till att bitarna är så långa att de räcker runt hörnet och den andra sidan/sidorna.

box

Then you take a new strip and thread it under- over- under- over the ones already in place.

/// Sedan tar du en remsa till och trär den från andra hållet. Under- över- under- över.

box

And continue with more strips. When you feel that the strips are nicely fitted together you can take away one of the paper clips, put a bit of glue between the box and the leather and between the pieces of leather. Then secure the paperclip again, and repeat with the others.

/// Och så fortsätter du med fler bitar. När du tycker att bitarna är tighta mot varandra och du är nöjd, kan du försiktigt ta bort ett gem, limma mellan lädret och lådan, och mellan läderbitarna och sedan sätter du tillbaka gemet igen. Och gör samma sak med nästa gem.

box

At this point I also cut some of the excess strips off on the left side, a couple of cm from the box just to get less strips in the way.

/// Jag klippte även här av bitarna på vänster sida så att det blev lite mindre bitar att hålla ordning på. Men jag klippte inte jäms med lådans kant, utan några cm ifrån.

box

Then it’s time to continue around to the other side. This part can fell a bit tricky but use the paper clips to keep the pieces in place, and tighten the strips as you go. You might also have to go back to the sides you’ve already done to tighten once again.

/// Nu är det dags för att fortsätta runt hörnet på nästa sida. Det här kan kännas lite trixigt, men använd gemen för att hålla bitarna på plats, och så sträcker du dem eftersom du flätar. Du kan också få gå tillbaka och sträcka sidorna du redan gjort.

box

And continue on all sides of the box. Braid, tighten, and then glue. In the pictures below you can see that I cut the ends of the strips even closer to the box, but still not super close.

/// Och sen fortsätter du bara så på alla sidor av lådan. Fläta, sträck och sedan limma. På bilderna nedan kan ni se att jag klippt ännu närmare asken, fast fortfarande inte supernära.

box

I let the glue dry for a little while, then I carefully removed the paperclips (one side at a time) and cut along the side of the box. And also glued some of the end once again. Then I put the paperclips back and let the glue dry again.

/// Jag lät asken ligga en liten stund för att limmet skulle torka lite, sedan tog jag försiktigt bort gemen (en sida i taget) och klippte längs med kanten. Och limmade eventuella flikar som lossnat. Sedan fick gemen åka på igen och så fick den torka igen.

box

Once the box was completely dry I cut the ends along the side of the box as close as I could to the box. And done!

/// När asken var torr klippte jag ändarna så nära jag kunde på askens långsida. Och så var det klart!

box

DIY – PAPER PEN HOLDER

penholder

Todays diy is really simple, but I still love the look of the pen holder. Depending on from which angle you’re looking it sometimes feel like it is going to fall over, but it doesn’t.

For this you will need:

→ A piece of thicker paper (carton)
→ A pencil
→ Eraser
→ Ruler
→ Glue
→ A pair of scissors.

/// Dagens diy är verkligen jätteenkelt att göra, men jag gillar verkligen hur penhållaren ser ut. Beroende från vilken vinkel man tittar så känns det ibland som att den ska tippa över, fast den inte gör det.

Till detta behöver du:

→ En bit hobbykartong
→ En blyerts
→ Sudd
→ Linjal
→ Lim
→ Sax

How to:

Start by cutting out a piece of the carton with these measurement.

/// Börja med att rita upp och klippa ut en figur ur kartongen med dessa mått.

penholder

Then you fold along the lines (except the one that is 8.5 cm long).

/// Vik sedan längs med alla linjer (förrutom den som är 8.5 cm)

penholder

Erase all the pencil marks.

///Sudda bort alla blyertsstreck.

penholder

Put some glue on the pieces that are 1 cm wide. Start with the bottom, and then the side. (You might want to cut off some of the carton on the 1 cm piece that are at the side, depending on which kind of paper you are using..)

/// Sätt lim på delarna som är 1 cm breda, och tryck sedan ihop botten först och sedan sidan (Här kanske du också behöver klippa bort lite av 1 cm- fliken som är på sidan beroende på hur tjockt papper du använder..)

penholder

penholder5

And you are done!

/// Och du är klar!

penholder
penholder

DIY – CORK TRIVET

kork5

I’ve seen alot of trivet diy’s with this kind of thin cork, but I wanted to make it a bit different, so I decided to make it with a braided pattern.

For this diy you will need cork, a pair of scissors, a ruler and glue.

/// Jag har sett ganska många underläggs-diy’s med denna rullbara kork, men jag ville försöka göra det lite annorlunda så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster på mitt.

För detta diy behöver du: rullbar kork, en sax, en linjal och lim.

kork

Start by cutting the cork into 1 cm wide strips. I made mine 16cm long and I used 25 pieces, but if you want a bigger trivet just make them longer and more of them.

/// Börja med att klippa korken i 1 cm breda och 16 cm långa bitar. Jag använde mig av 25 stycken allt som allt, men om du vill göra ditt underlägg större så klipper du såklart längre bitar och fler.

kork1

Then you glue the first row like the picture shows.

/// Limma sedan ihop bitarna som bilden visar.

kork2

Then you thread another piece of cork again like the picture shows. And another one.. Don’t glue them into place yet, because as you go you can make the braiding tighter and tighter. But be careful with the cork so it doesn’t brake.

/// Sedan tar du en till bit och trär in den, också här som bilden visar. Och så fortsätter du så… Men limma inte dem på plats ännu för ju mer man flätar ju tajtare kan man göra underlägget, men vad försiktig så inte korken går sönder.

kork3

Continue like this until you reach the other end. Here I ended up cutting off a piece of the ends of the cork, because I wanted to finish with a horizontal strip. Then you glue the ends of the strips togehter.

I also cut four thin strips and glue them on all sides of the trivet to get a nicer finish. And you are done!

/// Fortsätt så tills du kommer till anda sidan. Här fick jag klippa bort lite överflödig kork, för jag ville avsluta med en vågrät bit. Nu kan du också limma ihop ändarna på bitarna.

Jag klippte även fyra tunnare bitar och limmade fast dem på kanten rund, för att få ett fint avslut. Och nu är du klar!

kork4

DIY – DECORATION

boll

Ok, so first I would just like to say, I don’t really know what to call this diy. A ball diy? A clay diy? I just like the look of it so I’m using it as a decoration on my bookshelf. Anyway.. For this you’ll need: fimo clay. (I used three different colors, but you can use just two if you want to), something to protect your table. (I used a bit of plastic), something to cut with and an oven.

Start by rolling a bit of clay , the color of the clay will be the color of the dots. Make it about the same size as your little finger.

/// Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det här diy:et.. Iallafall så gillar jag den och har den som dekoration i min bokhylla. För att göra en likadan så behöver du fimo lera. (jag använde tre färger men du kan använda två om du hellre vill det), nånting som skyddar bordet ( jag använde en bit plast), nått att skära med och en ugn.

Börja med att rulla ut en bit lera, färgen på leran kommer att bli bollens prickar. Gör den ungefär i samma tjocklek som ditt lillfinger.

boll

Then you take another piece of clay and roll that on top of  the other. This color will be like a “frame” to the dots. After that you take the third piece of clay and roll that around the other two. This will be the main color of the ball.

/// Ta sedan nästa bit med lera, och rulla den över den första. Färgen på denna kommer att bli små “ramar” på prickarna. Sedan tar du den tredje biten med lera.  Denna färg kommer att bli “huvudfärgen” på bollen.

boll

Cut away the excess clay of the ends. Then roll out the clay so that you have a piece about the size of your index finger. Then you cut the clay into smal pieces. As you can see in the image I cut away small pieces at the ends again.

/// Skär bort den överflödiga leran på ändarna. Sedan rullar du ut leran så att den är ungefär samma storlek som ditt pekfinger. Skär sedan leran i bitar. Som ni kan se på bilden så skar jag bort lite av ändarna igen.

boll

Roll each piece and then put them together and roll them again. This might be a bit tricky but just take it slow when you roll.

/// Rulla ut alla bitarna, för att sedan sätta ihop dem och rulla ut dem igen. Det kan vara lite trixigt, men ta det bara försiktigt när du rullar.

boll

And repeat.. End this step by rolling the clay together.

/// Och upprepa. Avsluta detta steg med att rulla ihop bitarna till en jämn rulle.

boll

Then you cut the clay in thin slices. Roll a ball the same color as the main color of your ball.

/// Sedan skär du leran i tunna skivor. Rulla en boll med lera i samma färg som “huvudfärgen”.

boll6

And place the slices around the ball. When that is done, carefully roll the ball so that the slices “melts” with the ball, and each other.

/// Placera skivorna runt bollen. Och rulla sedan försiktigt ihop hela bollen tills skivorna smälter ihop med varandra och bollen.

boll7

Harden it in the oven, following the instructions on the package. And you are done!

/// Följ sedan instruktionerna på leran för att härda bollen . Och du är klar!

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.