Menu Close

Category: DIY – JEWELRY (page 2 of 4)

THREE STRAND BRAID

bracelet

Here´s another braid tutorial. I made a necklace and a bracelet from this diy, but you can pretty much do whatever you like. First take an old top in a stretchy material ( you don´t want the sides to start threading). Cut off the bottom seam.

/// Idag tänkte jag visa er ett väldigt enkelt sätt att göra flätor på. Jag gjorde ett halsband och ett armband. Börja med att leta åt ett gammalt linne eller en topp. Så länge det är i ett stetchigt material. ( Annars kan tyget börja tråda). Klipp bort den nedersta sömmen på linnet.

bracelet

Then cut three strands of fabric. I made mine about 1.5cm on the white one, and about 3cm on the black one. Take three pieces of tape and attach the strands to a flat surface.

/// Klipp sedan tre avlånga bitar av tyget. På den vita gjorde jag bitarna 1.5 cm breda och på den svarta var de 3cm. Ta sedan tre bitar tejp och fäst tygbitarna på en plan yta.

bracelet

Take the strand on the right and turn it a few times. You want to turn if clockwise

/// Ta biten längst till höger och vrid den ett par varv. Du ska vrida den medurs.

bracelet

When you have turned it a couple of times, move it over the other two strands and place it on the left side. Take something heavy, and put it on top of the strand so it will stay in place, and still be turned. Now take the strand to the right and turn that one too. Turn it a couple of times.

/// När du har vridigt den ett par varv, flytta den över de andra två bitarna och lägg den längst till vänster. Ta något tungt och ställ på den snurrade tygbiten. Både för att hålla den på plats, men också så att den inte rullar upp sig. Ta sedan den biten som är längst till höger och vrid den också ett par gånger.

bracelet

Then move that one too, over the other strands and to the left side. And place something heavy on that one too. Then it´s time for the third strand. Turn it a couple of times and..

/// Flytta sedan den också längst till vänster, och ställ något tungt på den med. Nu är det dags för den tredje biten. Vrid den ett par gånger…

bracelet

… move it over the other two strands. And you remember the heavy thing, right? Now just repeat these steps until you have it as long as you want it to be. When you are finished, it´s important that you dont let go of the braid. Hold the strands together and put a tiny dot of glue in the middle and wait for it to dry. Then you take two end pieces and glue them on the ends.

/// … och flytta sedan över den till vänstra sidan. Och du kommer väl ihåg den tunga saken va? Nu är det bara att repetera stegen till du har en så lång fläta som du behöver. När du är klar är det viktigt att du håller ihop de tre bitarna. Sätt en klick lim i mitten och håll ihop dem, tills de har torkat. Sedan limmar du bara på ändknopparna.

bracelet

If you want to make a necklace, like the one I did, you just attach a long chain to the end pieces, and if you´re doing a bracelet, you attach a lock and you are done!

/// Om du vill göra ett halsband som jag gjort, så sätter du bara fast en lång kedja i ändknopparna. Ska du istället göra ett armband så sätter du fast ett lås istället. Och du är klar!

bracelet

TWO IN ONE

armband

You know what. We don´t always have to go out and buy something to get something new. We can often use the things we already have. Like with this bracelet that used to be a necklace. I liked the little ball that was with the lock on the necklace, so I cut it off, and put it on a smaller chain. Which actually is a necklace too. Wrapped it around my arm twice and just like that I have a new bracelet. Doesn´t get much easier than that.

/// Vet ni vad. Vi behöver inte alltid gå ut och köpa något nytt för att få något nytt. Vi kan i många fall använda de saker vi redan har. Som med detta armband som brukade vara ett halsband. Jag gillade den lilla kulan som satt på låset på halsbandet, så jag knipsade av den och satte den på en ny kedja. En kedja som faktiskt är ett halsband det med. Snurrade den två varv runt handleden och vips har jag ett nytt armband. Blir inte mycket enklare än så.

armband

armband

DIY BRACELET

armbandet

Time to make a braided bracelet. In this tutorial I used one thick thread, because it is easier to show what I am doing that way. But once you have the hang on the technique, you can use three thinner leather threads to get one that looks like the picture above. I used three threads, 2mm thick and about 1.65 m long. But make it a little bit longer just to be on the safe side.

/// Nu ska jag visa er hur man gör ett flätat armband. Jag har här använt ett tjockt snöre, för att det är enklare att visa vad jag gör. Men sen när ni har fått kläm på tekniken så kan ni använda tre stycken tunnare lädersnören. Då kommer armbandet se ut som på bilden ovan. Jag använde tre snören som var 2mm tjocka och ungefär 1.65 m långa. Men gör det lite längre bara för att vara på den säkra sidan.

armband

Start by finding the middle of your thread and  mark it with a piece of tape. Then take the thread to the right and make a bubble under the left thread. Then take the left thread and slide it under and over the bubble. See the pictures. When you´re finished pull the ends. You might have to adjust the thread as you go. This is part one.

/// Börja med att hitta mitten på ditt snöre och tejpa fast den på bordet. Sedan tar du tråden till höger och gör en bubbla under den vänstra tråden. Ta sedan den vänstra änden och trä den under och över bubblan. Se bilderna. När du gjort det klart, så dra i de båda ändarna. Du kommer nog att behöva justera lite eftersom. Detta är del 1.

armbandets

Now it´s time for part two. Make a bubble under the right thread using the left one. Then take the right thread and go under and over the bubble. Once again see pictures. And when you´re done. Pull the ends.

/// Nu är det dags för del 2. Använd den vänstra tråden och gör en ny bubbla under den högra. Ta sedan den högra änden och trä den under och över bubblan. Åter igen se bilderna. Och när du är klar. Dra i ändarna.

armbandets

Then start over with part one again, and then part two. Make six or seven parts, depending on how wide your wrist is, then cut the threads off, and glue them on the lock. And you are done!

/// Och så börjar du om med del 1 igen och sedan del 2. Varva tills du har 6 eller 7 delar beroende på hur bred handled du har. När du har gjort så många du behöver, klipp av ändarna och limma fast dem i låset. Klart!

armband

PAPER BEADS

pärlor

A simple way to make beads is to use regular paper. First you draw triangles on a paper. I used an a4 so my triangles are about 30cm long and the widest 1cm. When you´re finished, cut them out.

/// En enkelt  sätt att göra pärlor på, är att göra dem av papper. Börja med att rita upp trianglar på ett papper. Jag använde ett vanligt a4 så mina blev ung. 30cm långa och 1cm som bredast. Klipp sedan ut dem.

pärlor

Take a brochette and slowly roll the paper around it. Start with the widest part.

/// Ta en grillpinne och rulla försiktigt pappertet runt. Börja med den bredaste delen av papperet.

pärlor

pärlor

As you roll you can put a dot of glue here and there just to secure it. When you´ve reached the last 5 cm of the triangle put glue  on the remaining part and continue to roll. Let it dry for a while and then gently remove it from the brochette. Now you can do the next bead.

/// Medan du rullar kan du limma lite här och där för att få pärlan att hålla ihop. När du bara har 5cm kvar av pappertet, limma hela fliken och fortsätt sedan att rulla. Låt den torka lite grann och dra sedan av den från grillpinnen. Nu kan du börja på nästa pärla.

pärlor

For this diy I used a brochette but if you want bigger holes on your beads you can use a pencil. Or if you want smaller you can use a steel wire. It all depends on which kind of thread you´re using later on.  And you can also put a coat of paper coating on the beads to make them more durable.

/// Jag använde en grillpinne i detta diy, men om du vill att dina pärlor ska ha större hål kan du rulla runt en penna istället, eller om du vill att de ska vara mindre kan du använde en ståltråd. Det beror ju på vilken typ av tråd du vill använda till pärlorna sedan. Ett litet tips kan också vara att måla pärlorna med ett lager lack för att de ska hålla längre.

pärlor

DIY RINGS

jewelry

I thought it was time for a diy for the teenager (or the grown ups!) in the family. Here I used brads and..

/// Jag tänkte att det kanske var dags för ett diy för tonåringen (eller de vuxna!) i familjen. Här använde jag brads och..

jewelry

…some rings. /// ..ringar med en liten fästplatta.

jewelry

Start by removing the “legs”. If you´re having problems removing the little piece closest to the brad, you can use a rasp.

/// Börja med att klippa bort “benen”. Om du har problem att komma åt den sista lilla biten så kan du använda en fil.

jewelry

Put a small dot of superglue on the back off the brad and attach it to the ring. And you´re done!

/// Klicka en liten droppe superlim på ringens platta och sätt fast braden. Och du är klar!

jewelry