Menu Close

Tag: paper (page 2 of 17)

DIY – BOXES

Something that makes me frustrated is all the tiny bits and bobs that really doesn’t have a special place but seems to be everywhere (but you can’t find it when you actually need it). Like paperclips and things like that. So I desided to make these tiny boxes to hopefully get a little more organized. If you want one too, here comes a tutorial.

/// Jag blir så frustrerad över alla små gem och klämmor som egentligen inte har någon speciell plats men som ändå finns överallt (men som man ändå inte hittar när man letar) så jag bestämde mig för att göra små askar för att förhoppningsvis få lite mer ordning. Om du också vill ha likadana så kommer här  i vanlig ordning en beskrivning.

diy box

diy box

For this you need:

→ carton
→ glue
→ a ruler
→ a pencil
→ a pair of scissors
→ eraser (If you are using a carton with light color)

/// Till detta behöver du:

→ hobbykartong
→ lim
→ linjal
→ blyertspenna
→ sax

Ev:
→ sudd (om du använder en  ljusare kartong)

diy box

This is how you do it:

Draw these figures on your carton (in centimeters). Then cut them out.

/// Rita och klipp ut två figurer på kartongen med dessa mått. Måtten är i cm.

diy box

Then you measure a bit more.

/// Sedan ritar du lite till.

diy box

Cut it out like the picture shows.

/// Klipp som bilden visar.

diy box

Time to fold. Fold along all lines, and fold them towards you. Except the line where the white dots are, that line you fold backwards/away from you.

/// Nu är det dags att vika. Vik längst alla linjer, och vik dem mot dig. Förutom den linjen som är vit på bilden, där viker du från dig.

diy box

Like this. ↓ You can now also erase all the pencil lines.

/// Såhär. ↓ Om du använder en ljus kartong så kan du nu också sudda bort alla blyertsstreck.

diy box

Glue the box together by folding the tiny flaps in the bottom inwards..

/// Limma ihop asken genom att vika in de små flikarna i botten…

diy box

.. . then you fold the flap on the side so that you get that one on the inside..

/// … sedan stoppar du in fliken på sidan av asken på insidan…

diy box

..and finally, the big flap at the bottom.

/// .. och så sist, den stora fliken i botten.

diy box

Like this.

/// Såhär.

diy box

Before you glue the upper part of the box, cut away a few millimeters of the top flaps.

/// Innan du limmar ihop övre delen på asken så klipp bort ett par millimeter på den översta flikarna.

diy box

Then you fold these flaps (the top ones) inwards and glue them onto the sides.

/// Sedan viker du in dessa flikar (de övre) och limmar fast dem på sidorna.

diy box

After that you fold the lower flaps inwards and glue those too. Now you are finished with this part.

/// Sedan viker du in de nedre flikarna och limmar fast dem också. Nu är denna delen klar.

diy box

Over to the other piece of carton, the one that will work as a cover. Fold along the lines, (if you use a lighter colored paper erase all pencil lines), glue the two ends together, slide the box into the cover and you are done!

/// Så till den mindre biten, den som ska fungera som fodral. Vik längst med alla linjer, sudda eventuellt bort blyertsstreck och slutligen så limmar du ihop kortsidorna. Trä asken i fodralet, och du är klar!

diy box

diy box

diy box

diy box

Spara

DIY – GIFT WRAPPING WITH JAPANESE PLEATS

If you think that your one color gift wrapping paper is a bit boring you can do this kind of japanese pleating to make it look a little bit nicer. How you choose to fold, what width you use, how many foldings and where you place them on the gift is all up to you. I did two versions, one with the foldings alongside the box, and one with the folds on one side of the box.

/// Om man tycker att ett vanligt enfärgat omslagspapper ser lite tråkigt ut så kan man göra sådana här små japanska vikningar för att få det att se lite roligare ut. Hur du väljer att vika, hur många vikningar, hur breda de ska vara och vilken väg bestämmer du själv. Jag provade på två varianter, en med vikningarna längs med paketet och en med vikningarna på ena sidan av paketet.

diy wrapping

diy wrapping

For this you need:

→ Paper
→ Tape or Glue

/// Till detta behöver du:

→ Papper
→ Tejp eller Lim

diy wrapping

How to:

Start by folding the end upwards, about 1 cm.

/// Vik upp ena änden på papperet. Ungefär 1 cm.

diy wrapping

Fold it again but fold it the duoble length, about 2cm.

/// Vik igen men vik nu dubbelt så långt, det vill säga 2 cm.

diy wrapping

Fold as many times as you like, for the pattern you want to make. I folded  6 times to match the width of my box.

/// Fortsätt tills du är nöjd. Jag vek tills jag fick 6 st viklinjer för det passade bredden på mitt paket.

diy wrapping

Turn the paper upside down.

/// Vänd papperet upp och ner.

diy wrapping

Now it’s time to fold again. Pinch the folding line (photo 2) and carefully drag it towards you and down (photo 3). And press down when you reach the middle (photo 4).

///  Nu är det dags att vika igen. Ta tag i själva viklinjen, kläm åt försiktigt (bild2) och dra den mot dig och neråt (bild 3). Och tryck sedan ner den när du är ungefär på mitten (bild 4).

diy wrapping

This is how the folding looks like from the side.

/// Så här ser vikningen ut från sidan.

diy wrapping

diy wrapping

Try to get all the foldings the same width.

/// Försök få vikningarna lika breda.

diy wrapping

When the folding is done you wrap the gift. If you find it a bit tricky you can put a piece of tape on the back on the gift wrapping where you folded, to keep it from stretching.  And then you are finished! Here you can see how the back of the gift looks like.

/// När du vikt färdigt är det bara att slå in paketet som du skulle göra i vanliga fall. Om du tycker det är lite trixigt så kan du sätta en liten tejpbit på baksidan av vikningarna vilket gör att papperet inte längre kan dras ut. Sedan är du klar! Bilden nedan visar hur baksidan på mitt paket ser ut.

diy wrapping

Spara

DIY – SILLY SIMPLE PAPER STAR

This DIY that I found over at Cchobby is both silly simple and brilliant at the same time. It’s a star made out of small paper bags.

/// Det här DIY:et som jag hittade hos Cchobby är både löjligt enkelt och underbart på en och samma gång. Det är en stjärna gjord av papperspåsar.

diy star | designoform.com

For this you need:

→ 6-7 small bags with block bottom (if you want a “fuller” star you use 7)
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Du behöver:

→ 6-7 papperspåsar med kloss botten (om du vill ha en tätare stjärna så använd 7st)
→ Lim
→ Sax

diy star | designoform.com

And this is how you do it:

Place one of the bags with the bottom up, and put some glue on it like the picture shows. (Just a heads up: The amount of bags makes the cutting a bit tricky so if you want to make a lot of pattern on your star you might want to cut that out before you glue.)

/// Placera en av påsarna med botten uppåt och limma som bilden visar. (Ett tips på vägen: Om du vill göra ett avancerat mönster på din stjärna så klipp innan du limmar för 7 påsar är ganska svårt att klippa igenom samtidigt.)

diy star | designoform.com

Place another bag on top of the other and press. Glue the rest of the bags in the same way.

/// Lägg nästa påse på den första och tryck till. Limma sedan fast de andra påsarna på samma sätt.

diy star | designoform.com

When the glue is dry it’s time to make the shape and patterns on the star.

/// När limmet torkat är det dags att göra formen och mönstret på stjärnan.

To make this star ↓ you use 7 paper bags, make a V-shaped top and cut out two small holes on the side.

/// För att göra den här stjärnan ↓ så använder du 7 påsar, klipper en V-formad topp och gör små hål på sidan.

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

To make the star in the first picture you use 6 paper bags, make a M-shaped top where you make the inside of the M (the V shape of the letter M) “bubbly”, and cut two holes, at the same hight as in the picture above but make them just at the end of the bags.

/// För att  göra stjärnan på första bilden så använder du 6 st påsar, klipper en M-formad topp där insidan på M:et (V-formen på bokstaven M) klipps i ett “bubbel”-mönster. Sedan gör du två små hål. På samma höjd som i stjärnan innan men nu gör du dem precis på kanten av påsarna.

When you are happy with the result just put glue on the top bag like you did with the other ones and glue it to the first bag. And you are done!

/// När du är nöjd med ditt mönster så limmar du den översta/sista påsen på samma sätt som de andra med den första påsen och du är klar!

diy star | designoform.com

diy star | designoform.com

The picture bellow shows the star I did when I was trying to decide what pattern I liked (so I didn’t think about cutting it to look “good”.) But I still wanted to show you that one, so you can see how you can change the look of the star depending on how you cut the pattern. That star is made out of 7 bags, the top is an M-shape with the whole M made “bubbly”. I made a teardrop shape an under that a V-shaped cut. And I made holes on the points of the star.

/// Bilden nedanför visar en stjärna som jag gjorde när jag försökte bestämma mig för vilket mönster jag ville ha, så den är inte så jättefint klippt, men jag ville ändå visa er den för att visa hur man kan förändra utseendet på stjärnan beroende på hur man klipper mönstret. Den är gjord med 7 påsar, har en M-formad topp där hela M:et är klippt “bubbligt”, sedan har jag gjort ett droppformat hål precis på kanten och under den ett V-format jack,  och till sist gjorde jag hål längst ut på stjärnan spetsar.

diy star | designoform.com

Spara

DIY – BOXES

Puh.. This post have taked me days to make. But today I have a box DIY for you. When I made them my thought was to have the lid on the bottom, so that you don’t see the lid at first, but of course you can use them with whatever side you like the most.

/// Puh.. det här inlägget har tagit dagar att skriva.. Men idag har jag iallafall ett ask DIY till er. När jag först gjorde dem så var min tanke att ha locket på asken på undersidan så att man inte ser det på direkten, men du kan ju såklart använda den på vilket sätt du gillar.

diy box | designoform.com

You need:

→ A pair of scissors
→ Glue
→ Carton
→ A pencil
→ Ruler

/// Du behöver:

→ Sax
→ Lim
→ Hobbykartong
→ En penna
→ Linjal

diy box | designoform.com

This is how you do it:

Start by drawing this figure on the carton.

/// Börja med att rita ut en figur som denna på kartongen.

diy box | designoform.com

Like this.

/// Såhär.

diy box | designoform.com

Fold along the lines. Depending on what paper you are using, you can now try to put the box together ( without the glue ) to see if you have to cut off a few millimeters somewhere.

/// Vik längst med linjerna. Beroende på vilken typ av papper du använder, så kan du nu (innan du limmar) prova att sätta ihop asken för att se om du behöver klippa bort några extra millimeter någonstans.

diy box | designoform.com

Then you can glue the box together.

/// Sedan kan du limma ihop asken.

diy box | designoform.com

And you are done!

/// Och du är klar!

diy box | designoform.com

diy box | designoform.com

diy box | designoform.com

diy box | designoform.com

like
This DIY folder
These foldable boxes
This organizer

Spara

Spara

DIY – PENCIL CASE

Today I have a really simple, but still pretty, DIY for you. A pencil case made out of paper.

/// Idag har jag ett väldigt enkelt, men fint DIY till er. Ett pennfodral i papper.

diy pencil case | designoform.com

You need:

→ Carton
→ Glue
→ Pencil
→ A ruler
→ A pair of scissors
→ Eraser

/// Du behöver:

→ Hobbykartong
→ Lim
→ En blyertspenna
→ Linjal
→ Sax

Ev:
→ ett sudd

diy pencil case | designoform.com

This is how you do it:

Start by drawing these measurements on the carton. (In centimeters)

/// Börja med att rita upp dessa mått (i cm) på kartongen.

diy pencil case | designoform.com

Cut out the small 1x1cm squares.

/// Klipp ut de små fyrkanterna som är 1x1cm.

diy pencil case | designoform.com

Fold along all lines. If you are using a carton with a lighter color you might want to erase all the pencil lines too.

/// Vik längst med alla linjer. Om du använder ett ljust papper så sudda bort alla blyertsstreck.

diy pencil case | designoform.com

Now it is time to glue one of the pieces together. I found it easier to glue it when it was folded around the other piece, so that I knew how tight to make it.

/// Nu är det dags att limma. Jag tycker det var lättare att limma när den var runt den andra delen, för att se hur tight jag skulle dra åt den.

diy pencil case | designoform.com

Place the pencils in the case, fold the ends towards the middle and slide it into the other piece. And done!

/// Nu är pennfodralet klart. Lägg pennorna i den längre biten, vik in sidorna  mot mitten och stoppa in den i den mindre. Klart!

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

Spara