Menu Close

DIY FOLDABLE BOXES

låda

låda

låda

låda

And here is how: /// Och så här gör du:

1. Start with a A4 paper and make lines from the top at 5, 10, 15 and 20 cm. Then make two lines 7cm in on both sides. And finally make two lines 2cm in on both sides. See picture where to do them.

/// 1. Börja med ett A4 papper. Rita linjer 5, 10, 15 och 20 cm från toppen. Sedan gör du två linjer till, 7cm från kanten på båda sidor. Och slutligen gör du två linjer, 2cm från kanten. Var du ska göra dom ser du på bilden.

ask

2. Continue where you last did the lines. Make two marks 1mm from the sides at the bottom of the “box”. 3. Then make two marks 5mm on the top of the “box”.

/// 2. Fortsätt nu i den rutan du gjorde sist. Gör två markeringar 1mm in på båda sidorna. 3. Gör sedan två nya markeringar 5mm in från kanterna på toppen av “rektangeln”

ask

4. Draw lines between the marks. And make another mark 5mm from the first. Repeat step 2-4 on the other side too. 5. Now you want to make a template of how you want the two loose sideparts of the box to look like. I wanted mine to look like this.

/// 4. Dra två linjer mellan markeringarna. Så gör du två markeringar till, 5mm från de två första du gjorde. Sedan upprepar du steg 2-4 på andra sidan. 5. Nu ska du göra en mall på hur du vill att de två lösa sidbitarna på botten och toppen av din låda ska se ut. Jag ville att mina skulle se ut så här.

ask

6. If you made the template in step 5 equal on both sides you can skip this step and do step 7, to see where you should draw around the template. But if you, like me, made the sides different you want to make sure that they look similar when you fold the box together. Start by drawing around the template on the same places as I did in the picture below. Notice that I turned it.

/// 6. Om du gjort en mall där båda sidorna ser likadana ut så kan du hoppa till steg 7, för att se var du ska rita ut dem. Men om du som jag, gjorde sidorna olika, så vill du nu vara noga så att lådan ser likadan ut på båda sidor när du viker ihop den. Börja med att rita av mallen på samma ställen där jag gjort det. Kom ihåg att snurra på den.

ask

7. Now turn the template upside down and draw two more. (If you skipped step 6 you can see in this picture where you should draw along the sides of the template.)

/// 7. Vänd nu mallen upp och ner och rita igen. (Om du hoppade över steg 6 så ser du här i vilka rutor du ska rita av mallen)

ask

8. Cut along the lines. Make sure to cut all the way to the marks. See picture.

/// 8. Nu är det dags att klippa ut din ask. Och kom ihåg att klippa ända till markeringarna.

ask

9. Fold along the lines and erase all the pencil lines. 10. Glue the 1cm side ( the one in the bottom in step1) to the opposite side and you are done!

/// 9. Vik längst med linjerna och sudda sedan bort blyertsstrecken. 10. Sätt lite lim på 1cm-biten (den längst ner på bilden i steg 1) och limma ihop den med den andra sidan och du är klar!

ask

If you want to you can make the lid and the bottom of the box with round corners. As I did with the green ones.

/// Om du vill så kan du göra botten och locket med rundade hörn, som jag gjort med de gröna lådorna.