Menu Close

DIY – BRAIDED BOOK COVER

cover

cover

Today I’m going to show you how to make a braided book cover out of paper. Start by drawing your book on a large piece of paper, as the drawing shows. Be sure to check both one and two times that your book fits the drawing. Then, cut along the exterior lines. After that you make marks on the side of the figure with 1cm between. Do this on both sides.

/// Idag tänkte jag visa hur man gör ett flätat bokomslag i papper. Börja med att rita av din bok på ett stort papper, som ritningen visar. Var noga och kontrollera både en och två gånger att din bok passar i omslaget. Sedan klipper du längst med de yttre linjerna. Gör sedan markeringar efter sidan på figuren med 1cm emellan. Gör detta på båda sidorna.

omslag

cover

Draw lines between the marks.

/// Sedan drar du streck mellan markeringarna.

cover

Cut along the lines. But be careful so that the paper knife doesn’t slip. And do not cut on the lines that are far out on each side. There we will fold later.

/// Skär längst med strecken. Men var försiktig så att inte kniven slinter. Och skär inte  på de strecken som är längst ut på varje sida. Där ska vi vika senare

cover

Then cut out some strips in a different paper. They too should be 1cm wide. How long depends on your book’s height.

/// Sedan klipper du ut remsor i ett annat papper. Även de ska vara 1cm breda. Hur långa beror på hur hög din bok är.

cover

Now is time to start braiding. And now you have to keep track of where you are. I personally find it’s easiest to remember where I am by following the right side of the cover and image. It is also on that side I start. Skip the first two vertical strips and then under the next two. Over two, under two ..

/// Nu är det dags att börja fläta. Och nu gäller det att hålla reda på vart man är. Jag tycker själv att det är enklast att gå efter höger sida på bilden. Det är också på den sidan jag börjar på. Hoppa över de två första lodräta remsorna och sedan under de nästa två. Över två, under två..

cover

Next row, start with the black strip under the cover, and slide it through the first score. Then thread it over one, under one, over one, under one ..

/// Nästa varv börjar du med den svarta remsan på undersidan, och kommer upp med den i första skåran. Sedan trär du över en, under en, över en, under en..

cover

Third time around the black strip should start under the cover and come up in the second score. Then slide over two, under two , over two..

/// Tredje vändan börjar den svarta på undersidan och kommer upp i andra skåran. Sedan trär du två över, två under, två över, två under..

cover

Fourth time around (the picture shows the fifth time) you slide the strip down through the first score then under one, over one, under one..

Fifth time around, start from the beginning again. That is jump over two, under two, over two..

/// Fjärde vändan (bilden visar femte vändan) trär du den svarta remsan ner i första skåran och under en, över en, under en..

Femte vändan börjar du om från början igen. Alltså hoppa över två, under två, över två..

cover

Continue until you have reached the end of the cover. The last black strip can be a bit tricky to get there, and you almost always have to cut it a little narrower. But it all depends on the size of the book you make the cover for.

/// Så fortsätter du tills du har kommit till slutet. Sista svarta remsan kan vara trixig att få dit, och man måste nästan alltid skära den lite smalare. Men det beror helt på storleken på boken du gör omslaget till.

cover

Now, you can cut off the black strips on the inside of the cover. Then glue them. And fold the sides of the cover towards the middle.

/// Nu ska du klippa av de svarta remsorna på insidan av omslaget. Limma sedan fast dem. Och vik in sidorna mot mitten.

cover

When we are cutting off the black stripes on the outside of the cover,  I think it’s easiest if you put the cover upside down, like the picture shows, and then cut them along the edge of the cover with a paper knife. By doing so you get a more even edge on them than if you just cut them off. Then glue them.

/// När de svarta remsorna på utsidan ska klippas av så tycker jag det är enklast om man lägger omslaget som bilden visar, håller fast de svarta remsorna och skär av dem längst med omslagets kant. På detta sätt får man ett jämnare avslut på dem än om man bara klipper. Limma sedan fast remsorna.

cover

Put the book in the cover and you’re done!

/// Stoppa in boken i omslaget och du är klar!

cover