Menu Close

PAPER DIAMONDS

diamond

Start with a square of paper /// Börja med en fyrkant

diamond

Fold it from one corner to the other /// Vik från ett hörn till det andra

diamond

Unfold and fold it the other way. From corner to corner /// Vik upp den och vik från det andra hållet. Hörn till hörn.

diamond

Unfold and turn it over so it looks like this: /// Vik upp och vänd på den så att den ser ut så här:

diamond4

Fold the bottom part to the top /// Vik nedre delen mot den övre

diamond

Unfold and fold it the other way /// Vik upp och vik den åt andra hållet.

diamond6

Unfold and turn it over. So it look like the one in the picture. /// Vik upp och vänd på den så att den ser ut som på bilden

diamond

Gently press the sides towards the middle… /// Tryck försiktigt sidorna in mot mitten…

diamond

…and fold the top part towards you /// …och vik ner toppen mot dig

diamond

Turn it 180° and fold the sides. When you´re finished folding, cut the top part off.

/// Vänd på den 180° och vik in sidorna. När det är klart så klipp bort toppen.

diamond

Here comes the tricky part. Place the paper so you have the opening towards you. Take the left side and unfold it. Open it a bit, and fold it over to the right side. (see pictures). Press down the folding on the top, and fold it to the left. (last picture)

/// Nu kommer den lite kluriga biten. Lägg papperet så att du har öppningen mot dig. Vik upp på vänster sida. Öppna upp den lite, och vik den mot den högra sidan. (se bilder). Tryck ner vikningen som är högst upp med fingret och vik sedan till vänster (sista bilden)

diamond

Do the same to the right side  /// Och nu gör vi likadant med den högra sidan

diamond

Fold the corners. All off them /// Vik upp alla hörn

diamond

Unfold /// Vik upp

diamond

Fold the corners inwards /// Vik hörnen inåt

diamond

Now you want to make the other half of the diamond, repeat all the previous steps so that you have two pieces that looks like this.

/// Gör nu en precis likadan igen, så att du får den andra halvan av diamanten.

diamond

Put some glue on the corner parts you just folded and gently press half the diamond to the other half. (You want to turn the two parts so you have one “top” facing one “valley”. And not “top” to “top”.)

/// Stryk lite lim på de delar du just vikt in och  tryck försiktigt den ena halvan av diamanten mot den andra. (Tänk på att ha en “topp” mot en “dal” och inte “topp” mot “topp”)

diamond

Done! /// Klart!

diamond

Spara