Menu Close

Category: DIY – BOXES & BAGS (page 1 of 8)

DIY BOX (I KNOW!)

I couldn’t stay away from the small paper boxes. What is there to say… Anyway, it’s super easy to make. Draw the figure, cut it out, fold along the dotted lines, glue it together and you’re done! Just to make mine a bit more fun I drew a couple of “dots” on it.

/// Jag kunde inte hålla mig borta från de små pappersboxarna ändå. Ja vad säger man… Den är iallafall superenkel att göra. Bara rita upp måtten, klipp ut, vik längst med alla prickade linjer, limma ihop och klart! Bara för att göra min lite roligare målade jag svarta små “prickar” på den.

diy box

diy box template

diy box

diy box

diy box

diy box

DIY – FOR THE GIFTS

This is in no way  a new DIY,  but when I found it over at Hus & Hem, I had to try it. It seems I can’t get enough of DIY boxes. :)  And I made a tutorial for you if you too want to make one ( or two.. or three).

/// Det här är inte på något vis ett nytt DIY, men  när jag hittade det hos Hus & Hem var jag bara tvungen att prova. Det verkar som jag inte kan få nog av små askar. :)  Gjorde även en beskrivning till er ifall ni också vill göra en ( eller två.. eller tre).

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

For this you need:
→ A piece of paper (carton) 18x18cm
→ A pair of scissors
→ Glue
→ A leather cord or thread
→ Pencil
→ Ruler
→ Eraser
→ Hole puncher

/// Detta behöver du:
→ En bit hobbykartong 18x18cm
→ Sax
→ Lim
→ Ett lädersnöre eller tråd
→ Blyertspenna
→ Linjal
→ Sudd
→ Hålslagare

And this is how you do it:

Divide the paper into nine squares 6x6cm.

/// Dela in papperet i 9 mindre rutor. 6x6cm.

diy box | designoform

Make a mark 1.5cm from the edge, on every line…

/// Rita ut ett märke 1.5cm in på varje streck…

diy box | designoform

Like this.

/// Såhär.

diy box | designoform

Then draw lines between the marks. Like the picture shows. ↓

/// Dra sedan linjer mellan markeringarna. Som bilden visar. ↓

diy box | designoform

Cut out the triangles at the ends.

/// Klipp bort trekanterna som blivit på ändarna.

diy box | designoform

Fold along the lines you just made.

/// Vik längst med linjerna du just gjorde.

diy box | designoform

Cut where the arrows shows. And then make holes with the hole puncher where the black dots are.

/// Klipp där pilarna visar, och sedan gör du hål med hålslagaren där de svarta prickarna är.

diy box | designoform

Erase all pencil marks and glue the box together.

/// Sudda bort alla pennstreck och limma sedan ihop asken.

diy box | designoform

Slide a leather cord through the holes, tie a knot and you’re done!

/// Trä ett lädersnöre igenom hålen, knyt en knut och  du är klar!

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

Spara

DIY- SIMPLE DIY BOX

Speaking about simple DIY’s that don’t require a lot of special tools, here comes a super simple and quick one. If you want to you can glue the box together, or use a elastic band as I did, or you can just leave it as it is. Hope you like it!

/// På tal om sådana där DIY som man inte behöver en massa specialverktyg till, så kommer här ett jätteenkelt och snabbgjort DIY. Vill man så kan man limma ihop asken, eller så kan man göra som jag och använda ett litet elastiskt band, eller så låter man den bara vara som den är. Hoppas ni gillar!

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

You need:

/// Du behöver: sax, kartong, linjal, sudd, blyertspenna, ett runt föremål
diy | designoform
This is how you do it:

Start by drawing up a figure with these dimensions (in cm). (Whoops, apparently you need two pencils ;))

/// Börja med att rita upp en figur med dessa mått (i cm). (Oj hoppsan, tydligen behöver man två pennor ;))

diy | designoform

Cut away the corners.

/// Klipp bort hörnen.

diy | designoform

Measure and draw a mark 1.5 cm and 2 cm in (on the flaps). See picture below. ↓

/// Mäta och rita ut 1,5 cm respektive 2 cm in på flikarna. Se bilden ↓

diy | designoform

Then cut along the lines you just made.

/// Klipp ut flikarna.

diy | designoform

Round of the corners using your round object.

/// Runda sedan av hörnen med hjälp av ditt runda föremål.

diy | designoform

Fold along the lines, and erase all pencil marks. And you are done!

/// Vik längs med linjerna och sudda bort alla blyertsstreck. Och du är klar!

diy | designoform

diy | designoform

diy | designoform

DIY- STORAGE BOX

When I made the small boxes a few weeks ago I also got an idea about making a bigger box but with a different look, and today I finally got time to make it. As always here comes the tutorial if you want to make one too.

/// När jag gjorde de små askarna för ett par veckor sedan  fick jag även en idé om att göra en större ask, men med ett litet annat utseende, och idag fick jag äntligen tid att pyssla ihop den. Som vanligt kommer här en beskrivning om du också vill göra en.

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

You need:
→ Carton
→ A pair of scissors
→ A ruler
→ Glue
→ Eraser
→ Pencil

/// Du behöver:
→ Hobbykartong
→ Sax
→ Linjal
→ Lim
→ Sudd
→ Penna

diy box | designoform

This is how you do it:

Start by drawing up a figure with these dimensions (in cm).

/// Börja med att rita upp en figur med dessa mått (i cm).

diy box | designoform

Draw “triangles” on each side of the 4×4 squares at the ends of the paper. But leave the two with the blue dots (see the picture above) as they are.

/// Rita ut “kilar” på varje sida av 4×4 bitarna längst ut på ändarna av papperet. Men lämna de två med blå prick (som syns på bilden ovan)  som dom är.

diy box | designoform

Cut out the “triangles”, and then cut off a few millimeters on the ends.

/// Klipp ut “kilarna”, och sedan klipper du av några millimeter på flikarna.

diy box | designoform

Now it’s time for the 4×4 squares with the blue dots. Cut off a few millimeters on three of the sides. Then round the corners.

/// Nu är det dags för flikarna med blå prickar. Klipp bort några millimeter på tre av sidorna. Runda sedan av hörnen.

diy box | designoform

Fold along all lines, except the line in the middle of the paper (see picture below).

/// Vik längst med alla linjer utom den som är på mitten av papperet (som bilden nedan visar)

diy box | designoform

Then cut along the line (the one you didn’t fold in the previous step). And erase all pencil lines.

/// Klipp sedan längst den linjen som du inte vek. Och sudda bort alla blyertsstreck.

diy box | designoform

Glue the sides together on the smaller piece.

/// Limma ihop sidan på den mindre biten.

diy box | designoform

And then the top. Let the flap with the rounded corners be on top.

/// Och sedan toppen. Låt fliken med rundande hörn vara längst upp.

diy box | designoform

Now it’s time to draw another figure. Depending on how thick the paper is, you might have to alter the dimensions a bit. (see why in the following steps)

/// Dags att rita ut ännu en figur. Beroende på hur tjock kartong du använder kan du behöva ändra på måtten lite. (se varför i stegen som följer)

diy box | designoform

Fold along all lines, erase the pencil lines and then glue the piece you just made on the inside of the bigger piece of paper. Glue it so that you have the end of the paper where the flaps starts…

/// Vik längst med alla linjer, sudda bort blyertsstreck  och limma sedan fast biten på insidan av den biten du gjorde tidigare. Sätt den kant i kant där flikarna börjar…

diy box | designoform

…so that the piece on the inside is sticking out two centimeters.

/// … så att den sticker ut två centimeter.

diy box | designoform

Glue the sides together.

/// Limma ihop sidan.

diy box | designoform

And then the bottom. Let the flap with the rounded corners be on the outside. Let the glue dry and you are done!

/// Och sedan botten. Låt även här den fliken med rundade hörn vara längst ut. Låt limmet torka och du är klar!

diy box | designoform

like

This pencil case
These folding boxes
This storage box

 

Spara

DIY – BOXES

Something that makes me frustrated is all the tiny bits and bobs that really doesn’t have a special place but seems to be everywhere (but you can’t find it when you actually need it). Like paperclips and things like that. So I desided to make these tiny boxes to hopefully get a little more organized. If you want one too, here comes a tutorial.

/// Jag blir så frustrerad över alla små gem och klämmor som egentligen inte har någon speciell plats men som ändå finns överallt (men som man ändå inte hittar när man letar) så jag bestämde mig för att göra små askar för att förhoppningsvis få lite mer ordning. Om du också vill ha likadana så kommer här  i vanlig ordning en beskrivning.

diy box

diy box

For this you need:

→ carton
→ glue
→ a ruler
→ a pencil
→ a pair of scissors
→ eraser (If you are using a carton with light color)

/// Till detta behöver du:

→ hobbykartong
→ lim
→ linjal
→ blyertspenna
→ sax

Ev:
→ sudd (om du använder en  ljusare kartong)

diy box

This is how you do it:

Draw these figures on your carton (in centimeters). Then cut them out.

/// Rita och klipp ut två figurer på kartongen med dessa mått. Måtten är i cm.

diy box

Then you measure a bit more.

/// Sedan ritar du lite till.

diy box

Cut it out like the picture shows.

/// Klipp som bilden visar.

diy box

Time to fold. Fold along all lines, and fold them towards you. Except the line where the white dots are, that line you fold backwards/away from you.

/// Nu är det dags att vika. Vik längst alla linjer, och vik dem mot dig. Förutom den linjen som är vit på bilden, där viker du från dig.

diy box

Like this. ↓ You can now also erase all the pencil lines.

/// Såhär. ↓ Om du använder en ljus kartong så kan du nu också sudda bort alla blyertsstreck.

diy box

Glue the box together by folding the tiny flaps in the bottom inwards..

/// Limma ihop asken genom att vika in de små flikarna i botten…

diy box

.. . then you fold the flap on the side so that you get that one on the inside..

/// … sedan stoppar du in fliken på sidan av asken på insidan…

diy box

..and finally, the big flap at the bottom.

/// .. och så sist, den stora fliken i botten.

diy box

Like this.

/// Såhär.

diy box

Before you glue the upper part of the box, cut away a few millimeters of the top flaps.

/// Innan du limmar ihop övre delen på asken så klipp bort ett par millimeter på den översta flikarna.

diy box

Then you fold these flaps (the top ones) inwards and glue them onto the sides.

/// Sedan viker du in dessa flikar (de övre) och limmar fast dem på sidorna.

diy box

After that you fold the lower flaps inwards and glue those too. Now you are finished with this part.

/// Sedan viker du in de nedre flikarna och limmar fast dem också. Nu är denna delen klar.

diy box

Over to the other piece of carton, the one that will work as a cover. Fold along the lines, (if you use a lighter colored paper erase all pencil lines), glue the two ends together, slide the box into the cover and you are done!

/// Så till den mindre biten, den som ska fungera som fodral. Vik längst med alla linjer, sudda eventuellt bort blyertsstreck och slutligen så limmar du ihop kortsidorna. Trä asken i fodralet, och du är klar!

diy box

diy box

diy box

diy box

Spara