DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: DIY (page 6 of 25)

JUST PERFECT

daybed

What a great idea for a daybed/sofa/bed! With the wood unpainted it is absolutely perfect.

/// Himlar vilken fin dagbädd/soffa/säng! Och med träet omålat blir den ju alldeles perfekt.

fo: freunde von freunden

MAGAZINE

styleby

I like to use images from magazines, to use as framed art on my walls at home. To me it’s a great way, because I get bored with the images really fast. My favorite magazine for this kind of diying is undoubtedly Styleby, because I like their images the best. And the lastest issue (#25) was not an exception.

/// Jag gillar att använda bilder från tidningar som jag sedan ramar in och hänger upp på väggen. Känns för mig som ett bra sätt att variera sig på, då jag fort tröttnar, och vill ha något nytt. Min favorittidning att hämta sånna bilder från är helt klart Styleby då jag brukar gilla det de gör och senaste numret (#25) var inget undantag.

DIY – CONCRETE CARD HOLDER

holder

This concrete card holder is easy to make and doesn’t cost that much to make. You need three things: concrete, a large paperclip and a matchstick box, the larger size.

/// Denna korthållare av betong är enkel att göra och kostar inte många kronor. Du behöver tre saker: hobbybetong, ett stort gem och en tennsticksask storlek större. 

holder1 holder2 holder3

Mix the concrete as the instructions says on the package. Remove the middle part of the matchstick  box, the cardboard part (if your box has such a part). Then pour the concrete into the matchstick box. Take the paper clip and break it apart. Widen the ends of the clip so that you get it at an angle. Put the pieces of paper clip in the concrete, a little obliquely, and then wait until the concrete is dry. Done!

/// Blanda betongen som instruktionerna säger på förpackningen. Ta bort mittendelen på tennsticksasken, den i kartong. Häll sedan betongen ner i asken. Ta gemet och bryt isär det. Bryt även ut “benen” på gemet så att du får det i en vinkel. Sätt ner bitarna av gemet i betongen, lite på snedden, och vänta sedan tills betongen torkat. Klart!

holder4

FOR THE PLANTS

diy

Do you remember the bulletin board made of rebar that I showed you here?  Here’s another clever diy-projekt with the same type of rebar. A stand for your plants. A really smart idea if you have a small balcony. I like!

/// Kommer ni ihåg anslagstavlan av armeringsjärn som jag visade i det här inlägget? Här kommer ännu ett smart diy-projekt med samma typ av armeringsjärn. En hållare för växterna på den lilla balkongen. Jag gillar!

fo: stadshem 

DIY PAPER LILY

flower

How to make them: 1. Start with a paper that is 15x15cm. 2. Fold  it in half. 3.Unfold and fold the other way. 4. Unfold. The paper should look like this. 5.Turn the paper upside down and fold diagonally. 6. Unfold and fold diagonally the other way. 7. Turn the paper upside down again. 8. And push the sides towards the middle 9. And press it down, so you now have a triangle.

/// Så här gör du: 1. Börja med ett papper som är 15x15cm. 2.Vik det på hälften. 3.Vik upp och vik åt andra hållet. 4. Vik upp. Nu ska papperet se ut så här. 5.Vänd papperet upp och ner och vik diagonalt. 6. Vik upp och vik diagonalt åt andra hållet. 7. Vänd papperet upp och ner igen. 8. Och tryck in sidorna mot mitten 9. Och tryck till, så att du nu har en trekant.

flower

10. Unfold one of the corners located on the right side. 11. Push it down, so that you get a point. 12 – 13 Turn the paper and do the same on the other side. 14. And on the two remaining sides as well, so you get a figure that looks like this. 15. Fold one side to the middle. 16. And the other. 17. And unfold. 18. Fold the top towards you.

/// 10. Vik upp ett av hörnen som ligger på höger sida. 11. Tryck till den så att du får en spets. 12- 13 Vänd på papperet och gör likadant på andra sidan. 14. Och på de två kvarvarande sidorna också, så att du får en figur som ser ut såhär. 15. Vik in ena sidan mot mitten. 16. Och den andra. 17. Och vik upp. 18. Vik ner toppen mot dig.

flower

19. Unfold. 20. Stick your finger under the paper, and push it gently upwards. 21. Press it down. 22. So that your figure looks like this. 23. Repeat on the other sides. 24. Fold down the top towards you. 25. Fold the side towards the middle. 26. And the other side too. 27. And the other sides as well. 28. Turn the figure upside down. 29. Separate the tips gently. 30. Then roll each one against a pen to get the rounding of the leaves.

/// 19. Vik upp. 20. Stick in fingret under papperet, och tryck det försiktigt uppåt. 21. Tryck till. 22. Så att din figur ser ut så här. 23. Gör likadant på de andra sidorna. 24. Vik ner toppen mot dig. 25. Vik in sidan mot mitten. 26. Och den andra sidan. 27. Och de andra sidorna också. 28. Vänd figuren upp och ner. 29. Sära på topparna försiktigt. 30. Rulla sedan var och en med mot en penna för att få till rundningen på bladen.

flower

And you are done!

/// Och du är klar!

flower

flower

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.