Menu Close

Tag: DIY (page 11 of 40)

DIY – CORK TRIVET

kork5

I’ve seen alot of trivet diy’s with this kind of thin cork, but I wanted to make it a bit different, so I decided to make it with a braided pattern.

For this diy you will need cork, a pair of scissors, a ruler and glue.

/// Jag har sett ganska många underläggs-diy’s med denna rullbara kork, men jag ville försöka göra det lite annorlunda så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster på mitt.

För detta diy behöver du: rullbar kork, en sax, en linjal och lim.

kork

Start by cutting the cork into 1 cm wide strips. I made mine 16cm long and I used 25 pieces, but if you want a bigger trivet just make them longer and more of them.

/// Börja med att klippa korken i 1 cm breda och 16 cm långa bitar. Jag använde mig av 25 stycken allt som allt, men om du vill göra ditt underlägg större så klipper du såklart längre bitar och fler.

kork1

Then you glue the first row like the picture shows.

/// Limma sedan ihop bitarna som bilden visar.

kork2

Then you thread another piece of cork again like the picture shows. And another one.. Don’t glue them into place yet, because as you go you can make the braiding tighter and tighter. But be careful with the cork so it doesn’t brake.

/// Sedan tar du en till bit och trär in den, också här som bilden visar. Och så fortsätter du så… Men limma inte dem på plats ännu för ju mer man flätar ju tajtare kan man göra underlägget, men vad försiktig så inte korken går sönder.

kork3

Continue like this until you reach the other end. Here I ended up cutting off a piece of the ends of the cork, because I wanted to finish with a horizontal strip. Then you glue the ends of the strips togehter.

I also cut four thin strips and glue them on all sides of the trivet to get a nicer finish. And you are done!

/// Fortsätt så tills du kommer till anda sidan. Här fick jag klippa bort lite överflödig kork, för jag ville avsluta med en vågrät bit. Nu kan du också limma ihop ändarna på bitarna.

Jag klippte även fyra tunnare bitar och limmade fast dem på kanten rund, för att få ett fint avslut. Och nu är du klar!

kork4

DIY – DECORATION

boll

Ok, so first I would just like to say, I don’t really know what to call this diy. A ball diy? A clay diy? I just like the look of it so I’m using it as a decoration on my bookshelf. Anyway.. For this you’ll need: fimo clay. (I used three different colors, but you can use just two if you want to), something to protect your table. (I used a bit of plastic), something to cut with and an oven.

Start by rolling a bit of clay , the color of the clay will be the color of the dots. Make it about the same size as your little finger.

/// Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det här diy:et.. Iallafall så gillar jag den och har den som dekoration i min bokhylla. För att göra en likadan så behöver du fimo lera. (jag använde tre färger men du kan använda två om du hellre vill det), nånting som skyddar bordet ( jag använde en bit plast), nått att skära med och en ugn.

Börja med att rulla ut en bit lera, färgen på leran kommer att bli bollens prickar. Gör den ungefär i samma tjocklek som ditt lillfinger.

boll

Then you take another piece of clay and roll that on top of  the other. This color will be like a “frame” to the dots. After that you take the third piece of clay and roll that around the other two. This will be the main color of the ball.

/// Ta sedan nästa bit med lera, och rulla den över den första. Färgen på denna kommer att bli små “ramar” på prickarna. Sedan tar du den tredje biten med lera.  Denna färg kommer att bli “huvudfärgen” på bollen.

boll

Cut away the excess clay of the ends. Then roll out the clay so that you have a piece about the size of your index finger. Then you cut the clay into smal pieces. As you can see in the image I cut away small pieces at the ends again.

/// Skär bort den överflödiga leran på ändarna. Sedan rullar du ut leran så att den är ungefär samma storlek som ditt pekfinger. Skär sedan leran i bitar. Som ni kan se på bilden så skar jag bort lite av ändarna igen.

boll

Roll each piece and then put them together and roll them again. This might be a bit tricky but just take it slow when you roll.

/// Rulla ut alla bitarna, för att sedan sätta ihop dem och rulla ut dem igen. Det kan vara lite trixigt, men ta det bara försiktigt när du rullar.

boll

And repeat.. End this step by rolling the clay together.

/// Och upprepa. Avsluta detta steg med att rulla ihop bitarna till en jämn rulle.

boll

Then you cut the clay in thin slices. Roll a ball the same color as the main color of your ball.

/// Sedan skär du leran i tunna skivor. Rulla en boll med lera i samma färg som “huvudfärgen”.

boll6

And place the slices around the ball. When that is done, carefully roll the ball so that the slices “melts” with the ball, and each other.

/// Placera skivorna runt bollen. Och rulla sedan försiktigt ihop hela bollen tills skivorna smälter ihop med varandra och bollen.

boll7

Harden it in the oven, following the instructions on the package. And you are done!

/// Följ sedan instruktionerna på leran för att härda bollen . Och du är klar!

IKEA HACK

diygrundtal

When I first saw this hack, I  had to scroll up to the top of the page again to see if it was true. This is actually Grundtal toilet roll holder from Ikea, that now serves as a curtain holder. Who comes up with ideas like these? Just briljant!

/// När jag såg den här bilden första gången var jag faktiskt tvungen att skrolla upp på sidan för att se om jag läst rätt. Det här är alltså Grundtal toapappershållare från ikea, som nu har fått en helt ny funktion. Vem kommer på sådana här idéer? Helt underbart!

fo: Ikea / Mats Ekdahl

DIY – SUNGLASSES CASE

fodral

I made this case for my sunglasses the other day. A bit tricky, and I have to find a different thread to hold it together, but I´m pretty  pleased with the result.

/// Jag gjorde det här glasögonfodralet  för några dagar sen. En aningens pilligt, och jag måste hitta ett annat snöre för att stänga fodralet, men blev ganska bra ändå.

fodral

I used the same fake leather as I used when I did the key covers, and some times my sewing machine complained that the layers were a bit thick, but we made it :)

/// Jag använde samma fuskläder som jag använde till nyckelskydden. Och ibland tyckte symaskinen att det blev i tjockaste laget med allt läder, men vi klarade det :)

fodral

fodral

DIY – RIDGES AND VALLEYS

kort

Today I want to show you a really simple way to make patterned paper. And I know that there are special tools for making these kinds of patterns, but here in Sweden we have a saying that goes something like “you take what you have”, and I don’t have one of those, so I used a crochet hook ..

/// Idag vill jag visa er ett enkelt sätt att göra mönstrade papper. Och jag vet att det finns speciella verktyg för att göra sådana mönster, men nu har jag ingen sån så jag använde en virknål…

kort

..and my Paper Cutter with a ruler. No fancy one, I think I bought it for about 21 € /24 $. The key thing here is to make sure that the end of the crochet hook is bigger than the score on the Paper cutter, and that you use paper that are a bit thicker, carton will work just fine.

///… och min skärmaskin för papper. Alltså inte alls något speciellt verktyg. Det viktiga att komma ihåg här är att se till att änden på virknålen är bredare än skåran på skärmaskinen och att man använder lite tjockare papper. Hobbykartong funkar utmärkt.

kort

Then you just place the paper over the score and use the “wrong” end of the crochet hook to make lines. Easy as that! Turn the paper to make patterns.

/// Sedan är det bara att lägga papperet över skåran och dra med “fel” sida av virknålen. Enkelt va? Vrid papperet för att få olika mönster.

kort

In this picture you can see (I hope) that some of the lines are ridges and some are valleys. You can experiment with the patterns by turning the paper upside down when making the lines.

/// På den här bilden kan ni se (hoppas jag) att linjerna är både vad man kallar åsar och dalar. Det är bara att vända papperet upp och ner när man drar linjerna för att få variation på mönstret.

kort

Here you can see some of the patterns I did.

/// Här är några av de mönster jag gjort.

kort

If you want to see a herringbone pattern I did with wet paper you can click here.

/// Vill ni se när jag gjorde fiskbensmönster på blött papper så klicka här.