Menu Close

BOX

box

Today I have a new box diy for you. These are the measurements I used:

/// Idag har jag ett nytt ask diy till er. Dessa är måtten som jag använde:

box

Cut along the lines, where the arrows shows. And cut out a tiny tiny triangle too. On both sides of the four side parts.

/// Klipp längs med linjerna där pilarna visar. Klipp sedan små, små trianglar i hörnen. På båda sidorna av sidobitarna.

box

Take a round object, and draw a line in six of the corners. Cut the edges off.

/// Ta något runt, och dra linjer i sex av hörnen. Klipp sedan bort det överflödiga papperet.

box

Make two marks (on 3cm and 7cm from the left) on the bottom off the figure. Then draw a line where you made the mark, from the edge and 2,5 cm in.

/// Gör två markeringar, (3cm och 7cm från vänster) på figurens nederdel. Sedan drar du en 2,5cm lång linje från kanten, där du gjorde din markering.

box

Cut along the line, and cut away the excess part (the 1cm wide part). Take the round object and rounden the corners. The next step is to fold at all lines. You should fold towards you on all of them except on the little part you just did. The one on the bottom of the figure. Fold that one from you, and the tip towards you.

/// Klipp sedan längs med linjen. Klipp även bort de 1cm breda bitarna som finns på var sida om de linjerna du just klippt. Gör sedan hörnen runda med hjälp av den runda saken du använde tidigare. Nu är det dags att vika. Vik vid alla linjer och mot dig, förutom längst ner på den lilla flärpen. Där viker du först från dig och sedan viker du toppen mot dig.

box

Now you make two new marks, on the top of the figure. Where you have folded. The same as before. 3cm and 7 cm from the left side. Then you use a paper knife and cut a hole between the lines 4cm x 1mm.

/// Gör två nya markeringar på övre delen av din figur. Likadant som förut.  3 och 7 cm från vänster sida. Skär ut ett hål mellan markeringarna 4cm x 1mm.

box

Put some glue on the back of the upper and lower parts of the side parts and glue the box together, and you are done!

/// Sätt lite lim på baksidan av den översta och nedersta delen så sidbitarna och limma ihop din ask. Och du är klar!

box