DESIGN AND FORM

Menu Close

Category: SEWN (page 1 of 3)

DIY – SUNGLASSES CASE

fodral

I made this case for my sunglasses the other day. A bit tricky, and I have to find a different thread to hold it together, but I´m pretty  pleased with the result.

/// Jag gjorde det här glasögonfodralet  för några dagar sen. En aningens pilligt, och jag måste hitta ett annat snöre för att stänga fodralet, men blev ganska bra ändå.

fodral

I used the same fake leather as I used when I did the key covers, and some times my sewing machine complained that the layers were a bit thick, but we made it :)

/// Jag använde samma fuskläder som jag använde till nyckelskydden. Och ibland tyckte symaskinen att det blev i tjockaste laget med allt läder, men vi klarade det :)

fodral

fodral

DIY – LINEN CARDHOLDER

diycardholder

Do you remember the linen fabric I used for the potholders? Well I didn’t use all the fabric then, so  I made this cardholder. Not the first one on the blog, and probably not the last either.

First I cut two pieces, about 21×12.5cm.

/// Kommer ni ihåg tyget jag använde till grytlapparna? Jag fick lite tyg över så jag gjorde en korthållare, inte den första och förmodligen inte heller den sista på bloggen. Jag började med att klippa ut två rektanglar ungefär 21×12.5cm.

diycardholder

Then I used the sewing machine to zigzag around the edges. After that I placed the two pieces on top of each other, and sewed them together. But I left a small opening at the bottom.

/// Sedan sicksacka jag runt alla kanter. Efter det lade jag de två bitarna på varandra och sydde ihop dem, men jag lämnade en liten öppning.

diycardholder

Next step is to turn the rectangle inside out.

/// Sedan vände jag rektangeln ut och in.

diycardholder

After that I sewed the opening by hand, and then I folded one of the sides of the rectangle (5 cm) inwards and sewed an seam around all sides, 1cm from the edge.

/// Sedan sydde jag ihop öppningen för hand, för att efter det vika in ena kortsidan på rektangeln (5 cm) och sy en kant med symaskinen runt hela, 1cm från kanten.

diycardholder

Done! I used a simple leather thread to hold the cardholder together.

/// Nu är det klart! Jag använde ett vanligt lädersnöre för att hålla ihop korthållaren.

diycardholder

DIY CUSHION

kudde

Start by cutting out two pieces of fabric. How big depends on where you want to use your cushion. Just remember that the cushion will “shrink” on two of the sides, when you start filling it. Place the fabric so that you have the frontside of the fabric facing eachother. Then sew three of the sides together, and turn it inside out.

/// Börja med att klippa ut två bitar tyg. Hur stor du vill att de ska vara beror på var du ska ha din dyna. Men kom ihåg att dynan “krymper” på två av sidorna när du fyller den. Lägg rätsidorna mot varandra och sy ihop tre av sidorna. Vänd den sedan ut och in.

kudde

Sew another seam along the edge off the cushion. On the same three sides. Then you want to decide how many “pockets” you want on your cushion. I wanted 5, so I measured the length between the seams and devided it by 5. The number you get is the length between the seams. (Like this: My cushion measured 35,5 cm. I divided that with 5, and that was 7.1cm. Therefore I made my pockets 7.1cm wide). I used needles to show my 7.1 cm mark.

/// Sy en till sömn längst med kanten. På alla de tre sidorna som du sydde på tidigare. Nu ska du bestämma hur många kanaler du vill ha på din dyna. Jag ville ha 5, så jag började med att mäta hur bred min dyna var mellan sömmarna. För att sedan dela den summan med 5. Då får du fram hur breda kanalerna ska vara. (Såhär: Min dyna var 35.5 cm bred. Delade det med 5, vilket ger summan 7.1cm. Alltså gjorde jag mina kanaler 7.1 cm breda). Mäta upp och märk med nålar där du ska sy.

kudde

Sew along the needles. Remember to leave a bit on the end of the cushion. So that you have room to fold the excess fabric inwards and make a nice finish. When that is done, you can fill your cushion. Be sure to fill the “pockets” with a lot of stuffing, almost to much. When you´re satisfied with the result, just sew the cushion together.

/// Sy så längs med nålarna. Kom ihåg att inte sy hela vägen ner, då du vill lämna lite rum för att kunna vika in tyget där nere och göra ett fint avslut. När du har sytt färdigt är det dags att fylla din dyna. Tänk på att fylla den lite för mycket så att den blir skön att sitta på. När det är klart så syr du ihop din dyna.

kudde

And you are done!

/// Och du är klar!

kudde

COMBINED

diy

diy

This weeks diy is a combined card and keyholder.

1. Make two rectangles out of a thick fabric that doesn´t thread. One 18,5cm x 13cm, and the other 28cm x 13cm.  2. Place the longer piece on top of the smaller one, make sure that the two short sides are in a line. And pin them together.

/// Denna veckas diy är en kombinerad kort och nyckelhållare. 

1. Börja med att göra två rektanglar ur ett tjockt tyg som inte trådar sig. En ska vara 18,5cm x 13cm och den andra 28cm x 13 cm.          2. Lägg den längre rektangeln på den kortare, se till att de vänstra kortsidorna är precis ovanför varandra. Nåla sedan ihop dem.

diy

3. Make a strip of the fabric, 1,5 cm wide and 5 cm long. 4. Slide it through a silver ring, and place the ring between the two pieces of fabric. About 11,5 cm from the left side.

/// 3. Klipp en remsa ur tyget. 1,5 cm x 5cm. 4. Trä den igenom en ring och placera ringen mellan de två rektanglarna. Ungefär 11,5 cm från vänstra kanten.

diy

5. Now it´s time to sew. Sew the two longer sides together (with 1cm seam allowance), and leave the short sides. 6. Cut off the excess part from the ring holder strip, and turn the whole thing inside out.

/// 5. Nu är det dags att sy. Sy ihop långsidorna (med en sömsmån på 1cm), men lämna kortsidorna osydda. 6. Klipp av den överflödiga delen av  remsan som håller i ringen. Vänd den ut och in.

diy

7. Attach the eyelets, 1,5 cm from the edge. (on the upper fabric). How you do that, is written on the back of the box they came in. Make sure to turn them the right way. 8. Then fold the piece of fabric like the picture shows, and pin it.

/// 7. Sätt fast tryckknapparna 1,5 cm från kanten (på de övre tyget). Hur du gör det står på baksidan av förpackningen. Kom ihåg att sätta dem rätt väg. 8. Vik sedan in tyget, precis som bilden visar, och nåla.

diy

9. Attach the buttons. About 4cm from the left. Now your keyholder should look like this.

/// 9. Sätt fast den andra delen av trycknapparna. 4cm från kanten. Nu ska din korthållare se ut såhär.

diy

10. Fold this end of the fabric inwards. 11. And sew a seam around the whole thing.

/// 10. Vik in kanten. 11. Och sy en söm runt hela.

diy

12. And you are done!

/// 12. Och du är klar!

diy

diy

MINI PLASTIC BAGS

bag

 You need: a bit of thin plastic, a sewing machine and a pair of scissors.

/// Du behöver: en bit tunn plast (jag har använt en sådan plast som man slår in böcker med), en symaskin och en sax.

bag1

Fold the piece of plastic in half. And then start sewing. I used a white thread, because I didn´t want the seam to show as much, but If you want you can use a different color to make it a accent detail. I sew first and cut later, just because I found it easier to do it that way.

/// Vik plasten på mitten och sedan kan du börja sy. Jag använde en vit tråd för att jag inte vill att sömmen ska synas, men om man vill kan man använda en tråd med tex neonfärg för att få en extra detalj. Jag syr först och klipper sedan, bara för att jag tycker det blir enklare, då plasten gärna vill glida iväg lite.

bag

How wide you want to make the bags, depend on what you want to store in them. I did mine about 7 and 11cm.

/// Hur breda du vill göra dina påsar beror på vad du vill ha i dem. Mina blev ca 7 och 11cm.

bag

Then cut the excess plastic off, and the thread sticking out. And you´re done!

/// Klipp sedan bort den överflödiga plasten. Och de små trådbitarna som sticker ut. Och du är klar!

bag

bag

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.