DESIGN AND FORM

Menu Close

Category: SEWN (page 1 of 2)

DIY CUSHION

kudde

Start by cutting out two pieces of fabric. How big depends on where you want to use your cushion. Just remember that the cushion will “shrink” on two of the sides, when you start filling it. Place the fabric so that you have the frontside of the fabric facing eachother. Then sew three of the sides together, and turn it inside out.

/// Börja med att klippa ut två bitar tyg. Hur stor du vill att de ska vara beror på var du ska ha din dyna. Men kom ihåg att dynan “krymper” på två av sidorna när du fyller den. Lägg rätsidorna mot varandra och sy ihop tre av sidorna. Vänd den sedan ut och in.

kudde

Sew another seam along the edge off the cushion. On the same three sides. Then you want to decide how many “pockets” you want on your cushion. I wanted 5, so I measured the length between the seams and devided it by 5. The number you get is the length between the seams. (Like this: My cushion measured 35,5 cm. I divided that with 5, and that was 7.1cm. Therefore I made my pockets 7.1cm wide). I used needles to show my 7.1 cm mark.

/// Sy en till sömn längst med kanten. På alla de tre sidorna som du sydde på tidigare. Nu ska du bestämma hur många kanaler du vill ha på din dyna. Jag ville ha 5, så jag började med att mäta hur bred min dyna var mellan sömmarna. För att sedan dela den summan med 5. Då får du fram hur breda kanalerna ska vara. (Såhär: Min dyna var 35.5 cm bred. Delade det med 5, vilket ger summan 7.1cm. Alltså gjorde jag mina kanaler 7.1 cm breda). Mäta upp och märk med nålar där du ska sy.

kudde

Sew along the needles. Remember to leave a bit on the end of the cushion. So that you have room to fold the excess fabric inwards and make a nice finish. When that is done, you can fill your cushion. Be sure to fill the “pockets” with a lot of stuffing, almost to much. When you´re satisfied with the result, just sew the cushion together.

/// Sy så längs med nålarna. Kom ihåg att inte sy hela vägen ner, då du vill lämna lite rum för att kunna vika in tyget där nere och göra ett fint avslut. När du har sytt färdigt är det dags att fylla din dyna. Tänk på att fylla den lite för mycket så att den blir skön att sitta på. När det är klart så syr du ihop din dyna.

kudde

And you are done!

/// Och du är klar!

kudde

COMBINED

diy

diy

This weeks diy is a combined card and keyholder.

1. Make two rectangles out of a thick fabric that doesn´t thread. One 18,5cm x 13cm, and the other 28cm x 13cm.  2. Place the longer piece on top of the smaller one, make sure that the two short sides are in a line. And pin them together.

/// Denna veckas diy är en kombinerad kort och nyckelhållare. 

1. Börja med att göra två rektanglar ur ett tjockt tyg som inte trådar sig. En ska vara 18,5cm x 13cm och den andra 28cm x 13 cm.          2. Lägg den längre rektangeln på den kortare, se till att de vänstra kortsidorna är precis ovanför varandra. Nåla sedan ihop dem.

diy

3. Make a strip of the fabric, 1,5 cm wide and 5 cm long. 4. Slide it through a silver ring, and place the ring between the two pieces of fabric. About 11,5 cm from the left side.

/// 3. Klipp en remsa ur tyget. 1,5 cm x 5cm. 4. Trä den igenom en ring och placera ringen mellan de två rektanglarna. Ungefär 11,5 cm från vänstra kanten.

diy

5. Now it´s time to sew. Sew the two longer sides together (with 1cm seam allowance), and leave the short sides. 6. Cut off the excess part from the ring holder strip, and turn the whole thing inside out.

/// 5. Nu är det dags att sy. Sy ihop långsidorna (med en sömsmån på 1cm), men lämna kortsidorna osydda. 6. Klipp av den överflödiga delen av  remsan som håller i ringen. Vänd den ut och in.

diy

7. Attach the eyelets, 1,5 cm from the edge. (on the upper fabric). How you do that, is written on the back of the box they came in. Make sure to turn them the right way. 8. Then fold the piece of fabric like the picture shows, and pin it.

/// 7. Sätt fast tryckknapparna 1,5 cm från kanten (på de övre tyget). Hur du gör det står på baksidan av förpackningen. Kom ihåg att sätta dem rätt väg. 8. Vik sedan in tyget, precis som bilden visar, och nåla.

diy

9. Attach the buttons. About 4cm from the left. Now your keyholder should look like this.

/// 9. Sätt fast den andra delen av trycknapparna. 4cm från kanten. Nu ska din korthållare se ut såhär.

diy

10. Fold this end of the fabric inwards. 11. And sew a seam around the whole thing.

/// 10. Vik in kanten. 11. Och sy en söm runt hela.

diy

12. And you are done!

/// 12. Och du är klar!

diy

diy

MINI PLASTIC BAGS

bag

 You need: a bit of thin plastic, a sewing machine and a pair of scissors.

/// Du behöver: en bit tunn plast (jag har använt en sådan plast som man slår in böcker med), en symaskin och en sax.

bag1

Fold the piece of plastic in half. And then start sewing. I used a white thread, because I didn´t want the seam to show as much, but If you want you can use a different color to make it a accent detail. I sew first and cut later, just because I found it easier to do it that way.

/// Vik plasten på mitten och sedan kan du börja sy. Jag använde en vit tråd för att jag inte vill att sömmen ska synas, men om man vill kan man använda en tråd med tex neonfärg för att få en extra detalj. Jag syr först och klipper sedan, bara för att jag tycker det blir enklare, då plasten gärna vill glida iväg lite.

bag

How wide you want to make the bags, depend on what you want to store in them. I did mine about 7 and 11cm.

/// Hur breda du vill göra dina påsar beror på vad du vill ha i dem. Mina blev ca 7 och 11cm.

bag

Then cut the excess plastic off, and the thread sticking out. And you´re done!

/// Klipp sedan bort den överflödiga plasten. Och de små trådbitarna som sticker ut. Och du är klar!

bag

bag

diy leather bag

I wanted to show you how I made my (fake) leather bag. I have it on my desk, and I use it to store all the small things like paperclips, rubberbands and tape rolls that otherwise ends up everywhere.

/// Jag ville visa er hur jag gjort min lilla påse där jag förvarar alla småsaker som gem, tejprullar och gummiband som annars lätt hamnar lite varstans.

First you cut a circle and a rectangle. The measurements I used for the circle was about 13cm (diameter) and for the rectangle about 41cmx24cm. ↓

/// Först klipper du ut en cirkel, (ung 13cm i diameter) och en rektangel (ca 41cmx24cm).

Then you attach the two shorter sides of the rectangle together. I also sewed two extra seams on each side of the first seam, just to make it look nicer. ↓

/// Sy ihop kortsidorna på rektangeln, och om du vill kan du även sy två sömmar på vardera sidan om den första sömmen. Bara för att göra en extra liten detalj.

Now it´s time to sew the circle to the tube. Make sure you have the tube inside out and the backside of the circle facing up. When you have finished sewing, turn the hole thing inside out. ↓

/// Nu är det dags för att sy fast botten. Vänt tuben ut och in, så att avigsidan kommer fram, och vänd också cirkelns avigsida uppåt. När du har sytt färdigt, vänd hela påsen ut och in.

And you´re done! Now you can fold the top which way you prefer, or you can even cut a part of it off, if you rather like that. Good luck!

/// Och du är klar! Lycka till!

 

mobile phone case

If you guessed for a mobile phone case, you were absolutely right. A bit tricky since my sewing machine and I are not best friends, but I think it turned out pretty good anyway. On the back I made a little hold, so I can fasten a leather twine and wear it around my neck if I want to.

/// Om du gissade på ett mobil fodral så var du helt rätt ute. Lite trixit var det allt då jag och symaskinen inte alltid är bästa vänner, men jag blev nöjd iallafall. På baksidan gjorde jag ett litet fäste så att jag kan trä ett lite snöre och ha den runt halsen om jag vill.

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.