Menu Close

Category: DIY – PARTY & DECORATION (page 2 of 6)

DIY – CONCRETE CARD HOLDER

holder

This concrete card holder is easy to make and doesn’t cost that much to make. You need three things: concrete, a large paperclip and a matchstick box, the larger size.

/// Denna korthållare av betong är enkel att göra och kostar inte många kronor. Du behöver tre saker: hobbybetong, ett stort gem och en tennsticksask storlek större. 

holder1 holder2 holder3

Mix the concrete as the instructions says on the package. Remove the middle part of the matchstick  box, the cardboard part (if your box has such a part). Then pour the concrete into the matchstick box. Take the paper clip and break it apart. Widen the ends of the clip so that you get it at an angle. Put the pieces of paper clip in the concrete, a little obliquely, and then wait until the concrete is dry. Done!

/// Blanda betongen som instruktionerna säger på förpackningen. Ta bort mittendelen på tennsticksasken, den i kartong. Häll sedan betongen ner i asken. Ta gemet och bryt isär det. Bryt även ut “benen” på gemet så att du får det i en vinkel. Sätt ner bitarna av gemet i betongen, lite på snedden, och vänta sedan tills betongen torkat. Klart!

holder4

DIY PAPER LILY

flower

How to make them: 1. Start with a paper that is 15x15cm. 2. Fold  it in half. 3.Unfold and fold the other way. 4. Unfold. The paper should look like this. 5.Turn the paper upside down and fold diagonally. 6. Unfold and fold diagonally the other way. 7. Turn the paper upside down again. 8. And push the sides towards the middle 9. And press it down, so you now have a triangle.

/// Så här gör du: 1. Börja med ett papper som är 15x15cm. 2.Vik det på hälften. 3.Vik upp och vik åt andra hållet. 4. Vik upp. Nu ska papperet se ut så här. 5.Vänd papperet upp och ner och vik diagonalt. 6. Vik upp och vik diagonalt åt andra hållet. 7. Vänd papperet upp och ner igen. 8. Och tryck in sidorna mot mitten 9. Och tryck till, så att du nu har en trekant.

flower

10. Unfold one of the corners located on the right side. 11. Push it down, so that you get a point. 12 – 13 Turn the paper and do the same on the other side. 14. And on the two remaining sides as well, so you get a figure that looks like this. 15. Fold one side to the middle. 16. And the other. 17. And unfold. 18. Fold the top towards you.

/// 10. Vik upp ett av hörnen som ligger på höger sida. 11. Tryck till den så att du får en spets. 12- 13 Vänd på papperet och gör likadant på andra sidan. 14. Och på de två kvarvarande sidorna också, så att du får en figur som ser ut såhär. 15. Vik in ena sidan mot mitten. 16. Och den andra. 17. Och vik upp. 18. Vik ner toppen mot dig.

flower

19. Unfold. 20. Stick your finger under the paper, and push it gently upwards. 21. Press it down. 22. So that your figure looks like this. 23. Repeat on the other sides. 24. Fold down the top towards you. 25. Fold the side towards the middle. 26. And the other side too. 27. And the other sides as well. 28. Turn the figure upside down. 29. Separate the tips gently. 30. Then roll each one against a pen to get the rounding of the leaves.

/// 19. Vik upp. 20. Stick in fingret under papperet, och tryck det försiktigt uppåt. 21. Tryck till. 22. Så att din figur ser ut så här. 23. Gör likadant på de andra sidorna. 24. Vik ner toppen mot dig. 25. Vik in sidan mot mitten. 26. Och den andra sidan. 27. Och de andra sidorna också. 28. Vänd figuren upp och ner. 29. Sära på topparna försiktigt. 30. Rulla sedan var och en med mot en penna för att få till rundningen på bladen.

flower

And you are done!

/// Och du är klar!

flower

flower

FOLD BUTTERFLIES

diy

Time to fold some paper again. This diy show you how to fold butterflies. Butterflies that you can make a garland out of or why not a mobile. 1. You need a square piece of paper. 13×13 cm make a butterfly that is 13cm between the wings. 2. Fold the paper in half.

/// Nu är det dags att vika papper igen. Detta diy visar hur man enkelt gör fjärilar. Fjärilar som man kan göra till en girlang eller varför inte hänga i en mobil. 1. Du behöver en fyrkant av papper. 13x13cm ger en fjäril som är 13cm mellan vingarna. 2. Vik papperet på mitten.

diy

3. Unfold and fold the other way. 4. Then unfold.

/// 3. Vik  upp den och vik åt andra hållet. 4. Vik upp igen.

diy

5. Turn the paper upside down 6. Fold it diagonally.

/// 5. Vänd papperet upp och ner. 6. Vik det diagonalt.

diy

7. Unfold and fold it the other way. 8. Unfold again.

/// 7. Vik upp och vik den åt andra hållet. 8. Vik upp igen.

diy

9-11. Push the sides towards the middle.

/// 9-11. Tryck in sidorna mot mitten.

diy

12. Then fold the sides towards the middle, away from you. 13. Turn the paper upside down and then turn it 180 degrees.

/// 12. Vik in sidorna mot mitten. Bort från dig. 13. Vänd papperet upp och ner och snurra den 180grader.

diy

14-15. Fold the bottom upwards. Fold it so that you can fold the tip over to the other side. But make sure you don’t push the sides down. (Where the squares are).

/// 14-15. Vik den nedersta delen uppåt. Vik den så att du kan vika ner toppen på andra sidan. Men se till att du inte trycker till sidorna. (Där fyrkanterna visar)

diy

16. Fold the butterfly in the middle and you are done!

/// 16. Vik ihop fjärilen på mitten och du är klar!

diy

DIY – CHRISTMAS BALL

boll

Can you believe it? Already december! Only 21 days until Christmas Eve. ( Here in Sweden we celebrate it on the 24th.) So what better diy than a christmas diy. Here you have a lovely origami ball. Glue a thread to it and you can hang it in your tree or why not make a garland out of it. It’s so nice you can leave it hanging after the holidays too.

/// Kan ni förstå, redan december! Bara 21 dagar kvar till julafton. Så vad passar bättre än ett jul diy. Denna fina origami boll som man kan limma fast en tråd i och hänga i julgranen eller varför inte göra en girlang och hänga på väggen. Passar fint efter julhelgen också. 

1. Cut out a square from a slighty thicker papper, (but not as thick as carton.) I did my square 10.5 x10.5 cm and ended up with a ball that is approximately 8cm in diameter. 2. Fold it in half. 3. Unfold and fold the other way. 4. Unfold and fold the side to the middle.

/// 1. Klipp ut en fyrkant i ett lite tjockare papper ( men inte så tjockt som hobbykartong.)  Jag gjorde min ruta 10.5 x 10.5cm och fick då en boll som är ca 8cm i diameter. 2. Vik den på mitten. 3. Vik upp och vik den nedåt. 4. Vik upp och vik in sidan till mitten.

boll

5. Fold the other side to the middle too. 6. Fold the top to the middle. 7. And the bottom to the middle. 8. Fold the sides inwards so that you get a triangle.

/// 5. Vik in den andra sidan mot mitten. 6. Vik toppen in mot mitten 7. Vik botten in mot mitten 8. Vik in sidorna mot mitten så att det blir en trekant.

boll

9. Now your paper should look like this. 10. Unfold it so you get a figure that looks like this. 11. Place your finger in the middle of the paper and fold the paper to the left. 12. And then to the right.

/// 9. Så här ska din figur se ut nu. 10. Vik upp trekanterna och de senaste vikningarna så att du får denna figur. 11. Håll fingret på mitten av papperet och vik ut vänster sida. 12. Och så höger.

boll

13. Gently push the top down. 14. Now do the same to the bottom of the paper. 15. Turn the figure and open up the pointy part. 16. Then push the paper down so that you get a square.

/// 13. Tryck ner toppen. 14. Gör nu likadant på nedre delen av papperet. 15. Vrid på papperet och öppna upp spetsen som bilden visar. 16. Tryck sedan ner papperet så att du får en fyrkant.

boll

17. Do the same on all sides. 18. Fold one side towards the middle. 19. And then the other. 20. Gently open one of the foldings and push the top down.

/// 17. Gör likadant på alla sidor. 18. Vik in ena sidan mot mitten. 19. Och sedan viker du också in de andra. 20. Pilla försiktigt upp en vikning och tryck ner toppen.

boll

21. Repeat on the other ones. If you find it a bit tricky to open the folding you can use a pencil as help. 22. Fold the corners backwards. 23. Make five more figures and glue them all together using the backward folding you did in step 22. 24. And you are done!

/// 21. Gör likadant på de andra. Om du tycker det är pilligt att få upp vikningen så kan du använda en penna som hjälp. 22. Vik bak hörnen på din figur. 23. Gör nu fem likadana figurer och limma ihop dem i den lilla bakåtvikningen som vi gjorde i steg 22. 24. Och du är klar!

boll

Diy credit: Elle blogg

5 MORE STARS

stars

I’m so happy you like the star diy I did a couple of days ago. Thumbs up for you! Today I’ll show you some more variants on that star. On the first one I made the bottom point longer than the others. On the second star I made a hole on the top off the star so that I can hang it. The pattern on the paper I printed out from sxc.

/// Vad roligt att ni gillade mitt stjärn diy som jag visade för några dagar sedan. Tummen upp för er och era glada tillrop! Idag tänkte jag visa er fler varianter på den stjärnan. På första stjärnan har jag gjort nedersta spetsen längre än de andra. På andra stjärnan har jag gjort ett litet hål på toppen av en spets, för att kunna hänga upp stjärnan. Mönstret till den har jag skrivit ut på sxc.

stars

In the picture with two stars the star in the back has six points instead of five. And on the one in the front I cut a pattern on every point using a pair of scissors. On the last star I made a pattern with tiny holes. Put a led light inside the star and it becomes a beautiful christmas star.

/// På bilden med två stjärnor har den bakre sex stycken spetsar istället för fem. På den främre stjärnan har jag klippt ett mönster på varje spets. Och på sista stjärnan har jag gjort ett hålmönster. Blir jättefint att sätta fast en liten ledlampa inuti.

stars

Do have any more variants on the star so please share them!

/// Kommer ni på fler varianter på stjärnan så får ni gärna dela med er!