Menu Close

Category: DIY – BOXES & BAGS (page 2 of 8)

DIY – PENCIL CASE

Today I have a really simple, but still pretty, DIY for you. A pencil case made out of paper.

/// Idag har jag ett väldigt enkelt, men fint DIY till er. Ett pennfodral i papper.

diy pencil case | designoform.com

You need:

→ Carton
→ Glue
→ Pencil
→ A ruler
→ A pair of scissors
→ Eraser

/// Du behöver:

→ Hobbykartong
→ Lim
→ En blyertspenna
→ Linjal
→ Sax

Ev:
→ ett sudd

diy pencil case | designoform.com

This is how you do it:

Start by drawing these measurements on the carton. (In centimeters)

/// Börja med att rita upp dessa mått (i cm) på kartongen.

diy pencil case | designoform.com

Cut out the small 1x1cm squares.

/// Klipp ut de små fyrkanterna som är 1x1cm.

diy pencil case | designoform.com

Fold along all lines. If you are using a carton with a lighter color you might want to erase all the pencil lines too.

/// Vik längst med alla linjer. Om du använder ett ljust papper så sudda bort alla blyertsstreck.

diy pencil case | designoform.com

Now it is time to glue one of the pieces together. I found it easier to glue it when it was folded around the other piece, so that I knew how tight to make it.

/// Nu är det dags att limma. Jag tycker det var lättare att limma när den var runt den andra delen, för att se hur tight jag skulle dra åt den.

diy pencil case | designoform.com

Place the pencils in the case, fold the ends towards the middle and slide it into the other piece. And done!

/// Nu är pennfodralet klart. Lägg pennorna i den längre biten, vik in sidorna  mot mitten och stoppa in den i den mindre. Klart!

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

diy pencil case | designoform.com

Spara

DIY – SEWN GIFT WRAPPING

Those of you who follow me on instagram have already seen a tiny glimpse off this DIY but for you who haven’t seen it, I made these gifts where I sewed the ends together using a sewing machine. On one of the gifts I also used a grocery bag as wrapping paper.

/// Ni som följer mig på instagram har redan sett en liten, liten glimt av detta DIY, men för er som inte har det så har jag gjort dessa paket där ändarna är sydda istället för tejpade. Jag har också på ett av paketen använt papper från en vanlig brun papperspåse som man hittar i matvaruaffären.

diy sewn wrapping | designoform.com

You need:

→ A brown grocery bag or regular giftwrapping paper (The MOM-gift are from a grocery bag)
→ A sewing machine
→ A pair of scissors

If you want to:
→ A transparent print paper
→ A printer

/// Du behöver:

→ En brun papperspåse eller vanligt omslagspapper. (MOM-presenten är gjord med papperspåse)
→ En symaskin
→ Sax

Om du vill:
→ Transparent kopieringspapper
→ En skrivare

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And this is how to:

Fold the paper around the gift so that you have the ending of the paper where my fingers are on the photo bellow. Make sure you also have a lot of paper sticking out on the sides.

/// Vik papperet runt presenten så att du har änden mitt på paketet (där jag har fingrarna på bilden). Se även till att du har ganska mycket papper över på sidorna.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Sew a seam as close to the gift as you can. I found it easier if I tipped the gift upwards while sewing. This way you avoid getting folds in the paper too.

/// Sy en sömn så nära själva presenten som möjligt. Jag tycker det var lättare att sy om jag höll upp paketet medans. På detta sätt undvek jag även att få veck i papperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Repeat on the other side. I like how it looks when you leave a cm or two of thread, but if you don’t like that just cut them off.

/// Gör likadant på andra sidan. Jag tycker det är ganska fint om det sticker ut lite trådar på sidorna, men om du inte gillar det är det ju bara att klippa av dem.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Cut off the excess paper. You can use a regular pair of scissors or you can use one of those pattern scissors.

/// Klipp av ändarna på papperet. Här kan du använda en vanlig sax eller så använder du en sicksack-sax.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Now you can decorate the gift wrapping as you like. To make the note on the gift (the round one), I used my computer to print out the text I wanted on a transparent print paper.

/// Nu är paketen klara för att dekoreras. För att göra lappen på paketet (den runda) så skrev jag ut en text från datorn på det transparenta kopieringspapperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And then you attach it to the gift over the end of the paper. I found that the glues I have bleed through the transparent paper so I used a tiny bit of tape instead. And done!

/// Och satte fast den där änden av papperet var. Jag upptäckte dock att de lim jag har blöder igenom papperet så jag valde att använda en liten bit tejp istället. Och klart!

diy sewn gift wrapping | designoform.com

DIY – BOX MADE WITH ONE SHEET OF PAPER

diybox

diybox

This might be the longest tutorial I have ever posted on the blog. It’s not hard  to make, it’s just that I wanted to show you all the steps with pictures. I found another tutorial on how to make this online, but it didn’t have a lot of pictures and I found it pretty confusing. So here you have my tutorial on how to make a box using only one sheet of paper and no glue.

/// Det här kan nog vara den längsta beskrivning jag någonsin gjort på bloggen. Asken är inte svår att göra, men jag vill visa er varje steg med bilder. Jag hittade nämligen en annan beskrivning på nätet, men den hade inte bilder på de olika stegen och jag tyckte det blev en aning krångligt att följa med. Så här har ni min beskrivning på hur du gör en ask med endast ett ark papper och inget lim.  

You’ll need:

→ A paper 30 x 30cm

/// Du behöver:

→ Ett papper 30x 30 cm

And this is how you do it:

First you have to choose which side of the paper (if you use one with patterns) you want the outside of the finished box to have. Place that side facing down. Then fold the paper in half.

/// Börja med att bestämma vilken sida av pappret (om du använder ett med mönster) du vill ha på utsidan asken. Den sida som du väljer lägger du neråt. Vik sedan papperet på hälften.

diybox

Unfold and fold the other way. Unfold again and fold the bottom of the paper towards the middle.

/// Vik upp papperet igen och vik det sedan åt det andra hållet. Efter det viker du nederdelen av papperet mot mitten.

diybox

Fold the top of the paper towards the middle. Then unfold. Do you see that little arrow there?..

/// Vik ovandelen av papperet mot mitten. Vik sedan upp papperet. Ser du den där lilla pilen?..

diybox

.. fold the bottom of the paper towards the folding where the arrow shows. Unfold. Then do the same with the top of the paper (but to the fold at the bottom)

/// …vik nederdelen av papperet mot viklinjen där pilen visar. Vik upp. Sedan gör du likadant med ovandelen av papperet (fast mot viklinjen längst ner)

diybox

Now your paper should look like this. With five folded lines. Fold the corner to the second line from the top.

/// Nu borde ditt papper se ut så här. Med fem viklinjer. Vik in hörnet så att det möter den andra viklinjen uppifrån.

diybox

Repeat on all corners. Then turn your paper upside down.

/// Gör likadant på alla fyra hörnen. Sedan vänder du papperet upp och ner.

diybox

Rotate the paper 90° and fold the bottom of the paper toward the middle.

/// Vänd papperet 90° och vik upp botten mot mitten.

diybox

Fold the top to the middle too. Then you fold the bottom piece of paper in half.

/// Vik också ovandelen av papperet mot mitten. Vik sedan bottendelen på mitten.

diybox

Do the same to the top. Then unfold the bottom.

/// Vik även ovandelen på mitten, och vik efter det upp bottenvikningen igen.

diybox

Use your finger to fold the flap to the side ..

/// Använd fingret för att vika ut fliken mot sidan..

diybox

..like this.

/// ..såhär.

diybox

Repeat on all four flaps. Then unfold the bottom and the top like the picture shows.

/// Gör likadant på alla flikar. Sedan viker du upp ovandelen och botten som bilden visar.

diybox

Turn the paper upside down and it should look like this. Then fold the top of the paper towards the middle.

/// Vänd på papperet och det borde se ut såhär. Vik därefter ovandelen av papperet mot mitten.

diybox

And then the bottom to the middle too. Unfold. Now it’s time to fold the paper again at the fold you just did (the arrow) but at the same time you fold where the dot is…

/// Vik också botten av papperet mot mitten. Vik sedan upp igen. Nu ska du vika igen där du precis vikt (där pilen är) men samtidigt ska du också vika där pricken är..

diybox

..like this.

/// .. såhär.

diybox

Repeat on the other side too. Then turn the paper 90°.

/// Gör likadant på andra sidan. Vrid sedan papperet 90°.

diybox

Fold along the lines, where the arrows shows. (We folded lines here in an earlier step so it shouldn’t be to hard to fold). Repeat on the other side.

/// Vik längst med de viklinjer där pilarna visar. (Vi har redan vikt här i ett tidigare steg så det borde gå ganska lätt). Gör likadant på andra sidan.

diybox

Now you’re going to gently pull the flap towards the middle.

/// Dra försiktigt papperet mot mitten.

diybox

And on the other sides too.

/// Gör likadant på alla fyra sidor.

diybox

And gently press. And you are done! To close the box you slide the paper (where the arrows are) on one side into the other side.

/// Tryck till lite i vikningarna. Och du är klar! För att stänga asken så skjuter du in ena änden av papperet (där pilarna är) i den andra änden.

diybox

diybox

 

like

This paper diamond
This paper flower
These origami balls

DIY – PAPER MARBLE BOX

diy marmor ask

diy marmor ask

Another really simple DIY for you today. A small box made a little bit nicer with contact vinyl.

You’ll need:

→ Carton
→ A pair of scissors
→ Marble looking contact vinyl
→ Glue
→ Pencil
→ Ruler

Här kommer ännu ett enkelt och snabbt DIY till er. En liten ask klädd i marmor.

/// Du behöver:

→ Hobbykartong
→ Sax
→ Kontaktplast – marmor
→ Lim
→ Penna
→ Linjal

diy marmor ask

And this is how you do it:

Take the piece of carton and make a figure like the template shows.

/// Ta biten med kartong och gör en likadan mall som jag ritat.

template

 

Cut it out and fold along the dashed lines. Now it’s time to attach the contact vinyl to the carton. I found it easier to avoid bubbles if you remove the back of the vinyl first, then place the vinyl on a flat surface with the right side down, and then place the carton on top of that. Rather than the other way around. And another tip for you: don’t put any vinyl on the small 1 cm piece (the one with the blue dot) because that’s the piece you use to glue the box together.  When that is done you cut the excess vinyl off, glue the box together and you are done!

/// Klipp sedan ut mallen och vik längst med de sträckade linjerna. Nu är det dags att sätta fast kontaktplasten på kartongen. Jag tycker det var lättare att undvika bubblor genom att lägga kontaktplasten på ett bord och sen lägga kartongbiten på denna, istället för tvärtom. Ett annat tips är att inte fästa någon plast på den lilla biten som jag målat en blå prick på (på mallen) för det är den fliken du ska limma ihop asken med. Klipp sedan bort kontaktplasten som sticker ut, limma ihop asken och du är klar!

diy marmor ask

DIY – CARTON BOWLS

diy paper bowl

As I promised last week here you have the tutorial for the paper bowl made with carton instead. It’ s not that much different from the paper bowl tutorial, the biggest difference is that here you don’t fold the paper in half. If you want to make this bowl I suggest that you first take a peak at the first tutorial I did.

For this you need:

→ 2 squared shaped pieces of carton. Mine where 13 x 13cm.
→ A piece of regular copying paper
→ A crochet hook and a ruler (Or foldingbones. Use whatever you use to make a nice folding)
→ A pair of scissors
→ Glue

/// Som lovat förra veckan kommer här en beskrivning på hur du gör skålen i hobbykartong istället. Det är inte så stor skillnad mot den andra beskrivningen, den största är att man inte viker fyrkanten på mitten. Om du vill göra denna skål så är mitt förslag att du först tittar på hur skålen görs i vanligt papper.

Till detta behöver du:

→ 2 fyrkantiga bitar med kartong. Jag använde bitar som är 13x 13cm
→ En bit vanligt kopieringspapper
→ En virknål och linjal (Eller vikben. Använd vad du brukar använda för att göra fina viklinjer)
→ Sax
→ Lim

And this is how you do it:

Start by cutting the pieces of carton in half so that you get 4 triangles. But we are only using three of them for this. Then cut the copying paper in the same size as the triangles, and fold it like I did here (Step 2-5).

/// Börja med att klippa kartongbitarna på mitten så att du får fyra trekanter. Men vi ska bara använda tre till detta DIY. Klipp sedan kopieringspapperet i samma storlek som trianglarna, och vik det som jag gjorde här (Steg 2-5).

Diy paper bowl

Place the copying paper on top of the carton and draw with the crochet hook along the folded lines (use the ruler as a help). This leaves marks so that you know where to fold later on. Repeat on all pieces of carton.

/// Placera biten med kopieringspapper på en av kartongbitarna och dra med virknålen längst efter de vikta linjerna (använd linjalen som hjälp). Detta lämnar märken på kartongen så att du vet var du ska vika den senare. Gör likadant på alla tre kartongbitarna.

DIY paper dowl

Fold the carton along the lines. Then (instead of attaching the pieces together by sliding one corner into the other, as I did with the thinner paper) you glue the pieces together.

/// Vik kartongen längs med linjerna. Sedan (istället för att trä en spets in i en annan, som jag gjorde med den av tunnare papper) limmar du ihop delarna.

Diy Paper bowl

Then glue the bottom pieces together and you are done!

/// Limma sedan ihop bottenflikarna och du är klar!

Diy paper bowl

 

like

This storage box
This gift box
These mini plastic bags