Menu Close

Category: DIY – BOOKS & NOTES (page 2 of 2)

NOTE BOOK XL

book

book

Lets continue on the note book diys. This is more of a note book XL than the ones I showed you before. Once again it´s really easy to do. You need a bunch of papers (30 x 21cm), a hole puncher, two pieces of carton, some thread and a pair of scissors. Start with the hole puncher. Make the holes (on all the papers and the carton),  about 3,5 cm from the edge on both sides.

/// Jag tänkte fortsätta på temat anteckningsblock. Och nu är det dags för version XL. Du behöver: en bunt med vanliga a4 papper, en hålslagare, två bitar kartong, lite snöre och en sax. Börja med att göra hål 3,5 cm från kortsidan på alla papper, även på kartongen.

bok

Slide the thread through the holes, and make a knot. Then gently pull the thread so you get the knot inside the hole. Repeat on the other pair of holes and you are done!

/// Dra snöret igenom hålen, och gör en knut. Sedan drar du försiktigt i snöret så att knuten göms inne i hålet. Gör sedan likadant på de andra två hålen och du är klar!

bok

book

ANOTHER

notepad

I wanted to show you another version of the memo blocks, this time a white one with text. (And finally I have a new computer! Feeling a bit lost without one. Or I had one, a very slow ten year old laptop..)

/// Jag ville visa er ännu en  variant på blocken. Denna gång blev det en vit en med text. (Och äntligen har jag en dator igen! Den förra gick ju sönder och under tiden har jag använt  en väldigt trött, tio år gammal laptop..)

NOTE BOOK

bok

Todays diy is a note book. And don´t get terrified by my instructions. Just take it step by step and follow the pictures.  Start by cutting 30 pieces of paper with the dimensions 14.5cmx21cm. For the book’s cover, you can cut two pieces of paper of the same size, but from a  prettier paper. Then make holes for the string. I made the holes at 4, 8, 13 and 17 cm. And 1cm in.

1. Pull the thread (from the back) through the hole on the far right. And then through the others. See the picture.

2. Pull the thread through the hole from the front.

3. Pull the thread on the left side of the papers and through the hole on the far left

4. Pull the thread on the backside and through the second hole from the left

/// Dagens diy är en anteckningsbok. Och bli inte avskräckta av mina instruktioner. Ta det bara steg för steg och följ bilderna. Börja med att klippa 30 st bitar papper i måtten 14.5cmx21cm. Till bokens omslag kan du också klippa ut två bitar med samma mått men i lite finare papper. Sedan är det dags att göra hål för snöret. Jag gjorde hålen på måtten 4, 8, 13 och 17 cm. Och 1cm in från kanten.

1. Trä tråden (från baksidan) genom hålet längst till höger. Och ta vartannat hål. Se bilden.

2. Trä tråden genom hålet från framsidan.

3. Dra tråden på papperens vänstra sida och igenom hålet längst till vänster

4. Trä tråden på baksidan och kom fram i det andra hålet från vänster

books

5. Pull the thread through the hole once more

6. Pull the thread through the second hole from the right, and pull it through once more and come out on the backside.

7. Pull the thread on the backside and come out through the hole on the far right

8. Pull the thread on the right side of the stack of papers and come out through the hole on the far right

/// 5. Trä tråden genom hålet och kom ut på framsidan

6. Trä tråden genom andra hålet från höger, trä sedan tråden genom hålet igen och kom ut på baksidan.

7. Dra tråden på baksidan och kom ut genom hålet längst till höger

8. Dra tråden på högra sidan av bunten med papper och kom fram i hålet längst till höger

books

Turn the note book upside down and make a small knot by the hole. Cut the ends off.

/// Vänd så på blocket och gör en liten dubbelknut precis vid hålet, klipp av trådarna.

bok

And you are done!

/// Och du är klar!

bok

DIY – MEMO BLOCKS

diy

diy

And here you have the diy I showed a sneak peek of yesterday. Memo blocks. First you cut 50 squares and 50 rectangles out of ordinary paper. 9×9 cm and 9x14cm. After that you cut two pieces of  carton with the measurments 9x30cm and 9x22cm. Take all the papers and put them together. Try to make the edges as nice as you can. Use two clamps and use them to hold the pieces in place. Take some glue, I used transparent water based glue, and put a string on one of the four sides. Use your finger to smoth it out. Take two more paper clamps and leave it to dry.

/// Och här kommer så diy:et jag visade en sneak peek av igår. Ett memoblock diy. Börja med att klippa 50st rektanglar och 50st kvadrater av vanligt vitt papper. Använd måtten 9x14cm och 9x9cm. Klipp sedan ut två kartongbitar med måtten 9x30cm och 9x22cm.  Ta alla vita papper och sätt ihop dem. Försök att vara så noggrann du bara kan, så att du får fina kanter. Använd två pappersklämmor för att hålla ihop bunten medans du tar lite lim, jag använde vanligt transparent skollim, och limmar en liten sträng på en av de fyra sidorna. Använd fingret för att stryka ut. Ta sedan två klämmor till och lämna det att torka.

diy

Then do the same to the other bunch of paper.

/// Gör nu likadant med den andra bunten.

diy

When it´s dry take the clamps off, and place the blocks on top of the carton. Then fold them where the arrows shows.

/// När det har torkat färdigt kan du ta bort alla klämmor och lägga buntarna av papper på kartongbitarna. Vik sedan där pilarna visar.

diy

Like this. Then you fold, once again where the arrow shows.

/// Så här. Vik sedan en gång till där pilen visar.

diy

Now you have a piece of carton sticking out, so cut it off. ( I did it this way, instead of deciding the measurments from the beginning, so you all get the carton exactly where it should be, no matter which kind of paper you are using.) Do the same thing on the other block.

/// Nu har du förmodligen en bit av kartong som sticker, så klipp bort den. (Jag gjorde på det här sättet, istället för att bestämma måttet från början, så att ni alla får kartongen precis där den ska vara, oavsett vilket sorts papper ni än använder. ) Gör nu likadant med det andra blocket.

diy

Now it´s time to glue the block to the carton. For this I used a glue that wasn´t so “watery”. Put the glue on the last page of the block and turn it so you have the side we glued before, facing the folded carton. Let it dry and you are finished!

/// Nu är det dags att limma fast blocket till kartongen. Till denna del använde jag ett lim som inte var så rinnigt. Sätt lim på sista bladet i blocket och vänd blocket så att du har den delen som vi limmade tidigare mot där kartongen är vikt.  Låt det torka och du är klar!

diy

NOTE BOOK 2 .0

notebook

notebook

I want to show you an easy way to upgrade your note book. You need a piece of (fake) leather, some glue, a thread ( I used a light brown suede thread) and a pair of scissors. Start with removing the elastic band, if you have one of those on your note book. Don´t forget to remove the small metallic pieces too.

/// Nu tänkte jag visa hur du enkelt uppdaterar en anteckningsbok. Du behöver en bit (fusk) läder, lite lim, en tråd (jag använde en beige mocka tråd) och en sax. Börja med att klippa bort gummibandet, om du har en sån bok. Kom ihåg att ta bort de små metallbitarna också.

notebook

Now you should cut a piece of the leather with these dimensions:  2x the width of your book + 2x the back + three quarters the width. And on the other length as high as your note book is.

/// Nu ska du klippa ut en bit av lädret med dessa mått: 2x bredden på din bok + 2x bredden på bokryggen  + 3/4 av bredden på din bok.

notebook

Put some glue on the front of the book. Make sure you put glue all the way to the corners. And gently put the leather piece on top of the glue and press. When that side has dried, put glue on the other side of the book and fold the piece of leather over that side too. And press. Don´t put any glue on the books spine.

/// Stryk lim på framsidan av din anteckningsbok. Var noga med att få ut limmet ända ut till kanterna. Lägg försiktigt på läderbiten och tryck till. När den sidan har torkat tar du och stryker lim på den andra sidan av boken. Och viker lädret över till den sidan och trycker till. Stryk inget lim på bokryggen.

notebook

When the book has dried you can cut two small holes on the piece that have no glue. Make the holes as wide as the thread you´re using.

/// När limmet har torkat kan du göra två små hål på den biten som inte har något lim. Gör hålen så stora som den tråd du vill använda.

notebook

Slide the thread thru the holes. And glue the end to the leather.

/// Dra sedan tråden genom hålen och limma fast den lilla änden i lädret.

notebook

And you´re done! /// Och nu är du klar!

notebook