Menu Close

Category: LET’S BE CREATIVE (page 1 of 15)

DIY RINGS

jewelry

I thought it was time for a diy for the teenager (or the grown ups!) in the family. Here I used brads and..

/// Jag tänkte att det kanske var dags för ett diy för tonåringen (eller de vuxna!) i familjen. Här använde jag brads och..

jewelry

…some rings. /// ..ringar med en liten fästplatta.

jewelry

Start by removing the “legs”. If you´re having problems removing the little piece closest to the brad, you can use a rasp.

/// Börja med att klippa bort “benen”. Om du har problem att komma åt den sista lilla biten så kan du använda en fil.

jewelry

Put a small dot of superglue on the back off the brad and attach it to the ring. And you´re done!

/// Klicka en liten droppe superlim på ringens platta och sätt fast braden. Och du är klar!

jewelry

DIY BOXES

boxes

Make a figure like this using these measurements. You can leave the pencil lines for now. It makes it easier to fold later on

/// Gör en figur med dessa mått. Du kan låta blyertsstrecken vara kvar. De gör det enklare att vika senare.

boxes

Cut where the brown lines are /// Klipp där de bruna strecken finns.

boxes

Fold all the remaining lines (the ones you did with the pencil)

/// Vik vid de andra linjerna. (dom du gjorde med blyertspennan)

boxes

Put some glue on the corner piece and fold it towards you /// Limma hörnbiten och vik in den, mot dig

boxes

Glue the remaining corners /// Limma de andra tre hörnen.

boxes

Make two more pieces. 11cmx4,5cm with a fold allowance of about half a cm. Then fold it.

/// Klipp två nya bitar. Med måtten 11×4,5 cm med en vikmån på ungefär en halv cm på tre av sidorna. Vik sedan in vikmånen.

boxes

Glue the new pieces onto the box. /// Limma fast de nya bitarna på lådan.

boxes

And you are pretty much done. If you want something to keep the box closed, you can use a piece of elastic band. Good luck!

/// Och nu är du färdig. Om du vill ha något som håller lådan stängd kan du använda ett tunt resårband. Lycka till!

boxes

boxes

boxes

( And sorry for the different quality of the pictures in this post. I´m still struggling learning my “new” camera.)

PAPER DIAMONDS

diamond

Start with a square of paper /// Börja med en fyrkant

diamond

Fold it from one corner to the other /// Vik från ett hörn till det andra

diamond

Unfold and fold it the other way. From corner to corner /// Vik upp den och vik från det andra hållet. Hörn till hörn.

diamond

Unfold and turn it over so it looks like this: /// Vik upp och vänd på den så att den ser ut så här:

diamond4

Fold the bottom part to the top /// Vik nedre delen mot den övre

diamond

Unfold and fold it the other way /// Vik upp och vik den åt andra hållet.

diamond6

Unfold and turn it over. So it look like the one in the picture. /// Vik upp och vänd på den så att den ser ut som på bilden

diamond

Gently press the sides towards the middle… /// Tryck försiktigt sidorna in mot mitten…

diamond

…and fold the top part towards you /// …och vik ner toppen mot dig

diamond

Turn it 180° and fold the sides. When you´re finished folding, cut the top part off.

/// Vänd på den 180° och vik in sidorna. När det är klart så klipp bort toppen.

diamond

Here comes the tricky part. Place the paper so you have the opening towards you. Take the left side and unfold it. Open it a bit, and fold it over to the right side. (see pictures). Press down the folding on the top, and fold it to the left. (last picture)

/// Nu kommer den lite kluriga biten. Lägg papperet så att du har öppningen mot dig. Vik upp på vänster sida. Öppna upp den lite, och vik den mot den högra sidan. (se bilder). Tryck ner vikningen som är högst upp med fingret och vik sedan till vänster (sista bilden)

diamond

Do the same to the right side  /// Och nu gör vi likadant med den högra sidan

diamond

Fold the corners. All off them /// Vik upp alla hörn

diamond

Unfold /// Vik upp

diamond

Fold the corners inwards /// Vik hörnen inåt

diamond

Now repeat the steps again to make the other half off the diamond

/// Gör nu en precis likadan igen, så att du får den andra halvan av diamanten.

diamond

Put some glue on the corner parts you just folded and gently press half the diamond to the other half. (You want to turn the two parts so you have one “top” facing one “valley”. And not “top” to “top”.)

/// Stryk lite lim på de delar du just vikt in och  tryck försiktigt den ena halvan av diamanten mot den andra. (Tänk på att ha en “topp” mot en “dal” och inte “topp” mot “topp”)

diamond

Done! /// Klart!

diamond

DIY PAPER HOUSES

house

house

Suddenly I got a couple of e-mails wanting me to show a tutorial on the paper houses I did in this post. I wonder if it has something to do with this? Thank you Frida! So here we go. In the bottom of the post you have a drawing on the measuremets I used for my houses. I didn´t write any  for the roof part, because I have noticed that you can´t use the same measurements every time (it depends on which kind of paper you´re using). Therefor I use to make the roof part pretty long, and then I cut a part of it off instead. When you´re finished drawing your house, cut it out and fold at all lines.

/// Plötsligt har jag fått några e-mail av  läsare som vill att jag ska göra en tutorial på de små papppershusen som jag gjorde för väldigt länge sedan. Undrar om det har något med detta inlägg att göra? Tack Frida! Så här kommer den. Längst ner i inlägget finns en liten teckning på måtten jag använde för mina hus. Jag har inte skrivit ut några på takdelen, för jag har upptäckt att man kan inte använda samma mått där hela tiden (det beror på vilket papper man använder). Så jag brukar göra den lite för lång och så klipper jag av den istället. När du har ritat ditt hus, klipp ut det och vik vid linjerna.

house

And when it comes to the roof part. I do as the picture shows. Fold it and draw a line where the top part of the house ridge is and then fold it there. This way it´s exactly where I want it. Then you glue it together, cut the leftover roof off and your done!

/// Och så till takdelen. Jag gör som bilden visar. Viker ner ena sidan och kollar var nocken hamnar. Där drar jag ett litet streck och sedan viker jag den där. På så sätt får jag vikningen precis där jag vill. Sedan är det bara att limma ihop det lilla huset, klippa bort den överblivna delen på taket och du är klar!

house

husen

NEW LOOK

diy

So inspiring pictures (styled by Marie and Pella) of the bulletin board. Do you remember I wrote about it a while ago? Well I never actually got around to make one, but after seeing these pictures, I think I have to after all. Looks supernice! And as you can see I made a little update on the blog design aswell. Hope you like it!

/// Så inspirerande bilder (stylade av Marie och Pella) på anslagstavlan av armeringsjärn. Kommer ni ihåg att jag funderade på en sådan för ett tag sedan? Jag kom mig aldrig för att göra en, men efter att ha sett dessa bilder så måste jag nog göra det ändå. Heja er! Och som ni  ser så har jag gjort en liten uppdatering av bloggens utseende också. Hoppas ni gillar!

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.